Saturday, September 15, 2007

زبان جهانی کودکانDunstan Baby Language


آنهایی که کودکان کمتر از دوسال در منزل دارند حتماً برای فهم تته پته های دلبندشان مشکل ما را دارند،یعنی با کلی دقت کردن باز هم در فهم ایماء و اشارات ایشان کج فهمی هایی حادث می شود!.
به دنبال این بودم که کسی یا جایی را پیدا کنم که به نوعی به رمزگشایی این بریده بریده گوییهای یسنا کمک کند،به خانمی برخوردم به نام پریسلا دنستن(
Priscilla Dunstan) که گویا در اصل نوازنده ویلون بوده و بعدها بخاطر استعداد غریبی که در بخاطر سپردن اصوات داشته و قوه شنواییشان جان می داده که مانند سلونوئید عکاسی برای ظهور اصوات از آن استفاده گردد!، به سمت خوانندگی اپرا بعنوان مزو سوپرانو می رود.
به هر جهت، تجارب ایشان در موسیقی و آشنایی با اصوات انسانی وی را در دوران مادر شدن به سمت شناسایی کدهایی صوتی خاصی که کودکان با کمی تفاوت استفاده می کنند رهنمون شد و او توانست با مشاهدات شخصی خویش و مطالعه پیگیر زبانی را بعوان زبان کودکانه دنستن به جهان معرفی کند.
او پنج کلام جهانی در زبان کودکان را به این صورت معرفی کرده است:

  • Neh="I'm hungry"گرسنه ام!
  • Owh="I'm sleepy"خوابم می آید!
  • Heh="I'm experiencing discomfort" یک مشکلی دارم!
  • Eair="I have lower gas" دل پیچه ناشی از نفخ شکم دارم!
  • Eh="I need to burp"من جیش دارم!

او بیان می کند که کودکان در هر کجای جهان و به هر زبانی،در قبال مسائل اصلی اطرافشان واکنشهای همسانی دارند که با اصواتی شبیه به این اصوات پنجگانه بیان می شود...
پ.ن:البته یسنای ما از این اصوات فاصله گرفته ولی کلمات مورد استفاده اش هنوز وضوح ندارد و خودش فکر می کند که دارد حرف می زند و ما باید حتماً متوجه شده باشیم!!!.
پ.ن: روش پیشنهادی پریسلا خانم هنوز اعتبار علمی پیدا نکرده ولی بسیار مورد توجه قرار گرفته و بسته
DVD و پکیج آموزشی شان طرفدارهای بسیاری در دنیا دارد و حتی به شو اپرا وینفری هم راه یافته است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes