Sunday, September 9, 2007

کودکان تجربه


به رسم سالیانه مجله کودکان نشریات ادواری ناشنال جیوگرافیک(National Geographic Kids magazine)مسابقه مقاله نویسی و عکاسی برگزار می کند و برندگان را به سفرهای اکتشافی اقصی نقاط دنیا برده تا از نزدیک با شگفتیهای جهان آشنا شوند،برندگان این دوره مسابقه با عنوان"Hands-On Explorer Challenge" به تعداد 15 نفر و همراهی دو آموزگار در آگوست 2007 به ژوهانسبورگ پرواز کردند تا با سفر به اعماق پارکهای حفاظت شده آفریقای جنوبی از نزدیک با 5 حیوان بزرگ(فیل+شیر+پلنگ+بوفالوی آفریقایی+کرگدن) خشکی آشنا شوند.در طی این سفر 10 روزه ،گروه مشاهدات و تجربیاتشان رابه همراه عکسهای گرفته شده از روند این Safari در وبلاگ ویژه ای در گروه کودکان ناشنال جیوگرافیک به تماشا گذارده است.
حرکت جالب و ستودنی این 15 کودک،شرکت در فعالیتهای خیریه برای جمع آوری هزینه خرید یک دستگاه رایانه و اتصال آن به اینترنت برای کودکان محلی در مدرسه ای ابتدایی با نام
the Sam Nzima بود.لینک منبع خبر

فقط همین چند لحظه به کودکی بیاندیشید که وبلاگ می نویسد،عکاسی می آموزد،به سفر اکتشافی اقصی نقاط دنیا میرود، دغدغه محیط زیست و جانداران را دارد،در فعالیتهای عام المنفعه و خیریه شرکت می کند و می آموزد سهمی از رفاه امروزش را باید برای کودکان کمتربرخوردار جهان صرف کند،آیا این کودک پس از بالیدن و بلوغ فکری به نوچه دیکتاتوری تبدیل می شود یا به یک شهروند دموکرات،دوستدار محیط زیست و نوعدوست؟؟؟،دوباره کمی به کودکانی بیاندیشید که فرصت تجربه هایی اینچنین را نمی یابند،از کمترین استانداردهای آموزشی برخورداراند،پدر و مادر و مراکز آموزشی هیچ فرصتی برای تجربه بیشتر در اختیارش قرارنمی دهند و فضای بسته و بی تحرکی که کمترین روزنه تنفسی را برای بیشتر دانستن از او دریغ می کند، دورنمای آینده این کودکان در کجا رنگ می بازد؟؟،آیا انتظار آینده سازی از کودکان محروم جهان توقع بیجایی نیست؟، آیا عقده های کودکی محروم ثمره ای جز ایجاد تنفر و تهدید برای آینده جهان دارد؟.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes