Friday, May 30, 2008

MIT در راه انرژی ارزان برای همهیکعهده از دانشجویان مهندسی مکانیک از دانشگاه نخبه پرور! ماساچوستMIT ,توانستند در قالب یک پروژه دانشجویی نمونه اولیه یک سیستم تمرکز دهنده و مبدل انرژی خورشیدی را برای اقشار کم درآمد بسازند,به گزارش خبرنامه دانشگاه,این دیش شلجمی با استفاده از آینه های ارزان قیمتی مانند آنچه در دستشویی استفاده می شود و سازه آلومینیومی دست ساز به توان ذخیره سازی 10 هزار وات انرژی حرارتی و 3 هزار وات انرژی الکتریکی در بیشترین حد بهره برداری شدند و این در حالیست که حداکثر قیمت این دیش در مقیاس تولید انبوه از یک بشکه نفت! ارزانتر خواهد بود,این گروه اطمینان داده اند که با طراحی اصولی تولید این دیش قادر خواهد بود حتی تا 30 سال کارایی داشته باشد!.


پ.ن: روح آکادمیک و جهت دهی درست به دانشجویان چنین بازتابی خواهد داشت,والا تولید مدرک فعلی هیچوقت به سمت هدفهایی چنینی نشانه گیری نخواهد کرد...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes