Wednesday, May 21, 2008

هشياري به بهاي آلزايمر


ما ايرانيها معمولاً در كسب فن آوري جديد يا روشهاي مدرن براي بهبود كسب و كار پيشرو نيستيم ولي اگر صحبت روشهاي غير اخلاقي،تفريحات ناسالم و خلاصه زيرآبي رفتن باشد!،از تمام بهره هوشي ژنتيك اجدادي مان استفاده مي كنيم تا عقب مانده فرض نشويم!!.نمونه آن ورود انواع داروها و مواد مخدر جديد با كسر زماني يكي،دوماه نسبت به اروپا و آمريكا است كه متقاضيان آن در ايران به سرعت نوع مصرف خودشان را ارتقاء مي دهند و در نقطه به روز شدگي قرار مي گيرند!.
هشدار جديد سيستمهاي آموزشي دنياي غرب، اين نگراني را به همراه دارد كه شايد در آينده نزديك بسياري از تقاضاي مصرف براي مواد مخدر در ميان جوانان دبيرستاني و دانشگاهي به سمت داروهايي هدايت شود كه بعنوان افزونه هاي هشياري مغزي مصرف دارند و در موسم امتحانات به شدت طرفدار پيدا مي كنند!.عوارض جانبي چون آلزايمر،كاهش تمركز و خواب آلودگي مفرط از خطرات عمده اي است كه جوانان بدون توجه از كنار آن مي گذرند.بر اساس مطالعاتي كه در سال 2006 بر روي تاثيرات دارو بر مغز انجام شد،يافته هاي آكادميك پيشنهاد برقراري آزمايش ادرار در مدارس عالي و كالجها را نيز ارائه كرده بودند!!.از جمله اين داروها بايستي به آمفتامين (تشديد كننده عدم تمركز) و دونپازيل (زمينه ساز آلزايمر) اشاره كرد. اين گزارش شامل نكات نگران كننده اي در مورد هزينه هاي ما به ازاي درماني ناشي از مصرف اين داروهاست.
پ.ن:زمان دانشجويي من نسكافه و قهوه تنها داروي شب بيداري بود، ولي والدين و اساتيد امروزي مي توانند متوجه تغييرات چشمگير روحيات و رفتار جوانان باشند و به موقع جلوي اشتباهات را سد كنند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes