Thursday, May 8, 2008

کشف فاصله به کمکGapminderدوست خوب در وبلاگستان یعنی کسی که خوراک خوب برای بلاگیدن در اختیارت بگذارد، یعنی کسی که حدوداً می داند شاخکهای حسی شما با دیدن،خواندن یا شنیدن چه چیزی تحریک می شود!.
سایت و پروژهGapminder بعنوان مرکزی غیر انتفاعی که در سوئد با تلفیق آمار+گرافیک+روند به خلق سامانه ای پرداخته اند که چهره سالهای آینده جهان فقط با اتکا به روش انتخابی از این دست تغییرات اساسی و شگرفی خواهد یافت. ایده های هوشمندانه ای که نشنال جیوگرافیک و خداوندگاران داده پردازی جهان(IBM) برای ایجاد تصویری جغرافیایی از هرآنچه در جهان می گذرد،عرضه کرده اند به همگرایی خاصی برای تجمع داده های آماری در کنار مشخصات جغرافیایی و زیست بومی بدل شده است.
پیوستن امکانات گوگل و نقشه های ماهواره ای بعنوان بخش مکمل این حرکت،فرصت یگانه ای برای ساخت و بررسی هر نوع روندی را براساس بانکهای اطلاعاتی موجود فراهم می آورد.به طور نمونه من به بررسی انتشار دی اکسید کربن ودی اکسید گوگرد به ازای جمعیت ایران پرداخته ام که نمودارهای آنها را در ذیل می بینید.آمارهای این دسته از 1950 تا2004 میلادی ترتیب یافته اند.
پ.ن:تهیه انواع گزارشات تصویری و اسنادی برای سازمان ملل وسازمانهای غیرانتفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از دیگر فعالیتهای این سازمان است که فاصله ایجاد شده را بین کشورها از دریچه های متفاوتی عرضه می کند،به داتشجویان پیشنهاد می کنم از امکانات این سایت خصوصاً بخش رسم نمودارهای آن کمال استفاده را ببرند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes