Thursday, May 20, 2010

فعالان اجتماعی در پی شکار زباله Freegan

مصرف گرایی جوامع برخوردار و میزان ما به ازای پسماندهای غیرضروری که از این بابت تولید می کنند فقط یک شاخص زیست محیطی و مورد توجه فعالان محیط زیست نیست!,بلکه فعالان اجتماعی دیگری نیز با نگرانی آن را دنبال می کنند...
دیدن صحنه هایی در خیابان های کشورهای پیشرفته در حالیکه کسی در داخل سطلهای زباله به دنبال مواد غذایی می گردد بیشتر به بی خانمانها و طبقات بسیار فقیر مربوط می شد ولی همین رفتار توسط فعالین اجتماعی تحت عنوان Freegansیا Dumpster diving نیز صورت می پذیرد و نوعی کمپین اعتراضی نسبت به رواج بی رویه مصرف در جامعه غرب به شمار می رود.
این دو گروه بیشتر مشتری غواصی در محفظه های بزرگ زباله سوپرمارکتها و رستورانهای زنجیره ای بزرگی هستند که در پایان روز انواع مواد غذایی را به علتهای مختلفی چون تاریخ مصرف,اشکال در بسته بندی و یا تغییرات بسیار جزئی در کیفیت و ظاهر آن معدوم می کنند.به گزارش اشپیگل این جستجوی روزانه مواد غذایی در سطل زباله های موصوف به عادت روزانه بسیاری از دانشجویان شهرهای دانشجویی پر جمعیتی مانند هامبورگ,ماینز و کلن تبدیل شده است.با توجه به قوانین سختگیرانه بهداشتی در این قبیل کشورها مهاجمان صندوقچه های زباله! مجرم محسوب شده و با آنان با مجازاتهایی تا حد زندان برخورد می شود!. این سوپرمارکتها موظفند تا زباله های خود را در محوطه های امنی در پشت ساختمانهایشان تا هنگام حمل از دسترس و دستبرد محفوظ نگاه دارند.براساس آمارهای بدست آمده از فعالیت قریب به 15 ساله این فعالان در آمریکا, بیش از 40تا50% این مواد غذایی دورانداخته شده هنوز قابل مصرف محسوب می شوند. این آمارها در آلمان به طور دقیقی تهیه نشده است ولی یک مطالعه اتریشی نشان می دهد که بعضی از این سوپرمارکتها حداقل 50 کیلوگرم مواد غذایی را در روز دفع می کنند و وبلاگهای این گروه از آلمانیها نشان می دهد که هم اکنون بیش از هزاران نفر از طریق همین روش سد جوع می نمایند!!.پ.ن:همیشه تکنولوژی و رفاه نمی توانند سطح زندگی را افزایش دهند بلکه در بسیاری اوقات می توانند آن را برای گروهی فرودست با واقعیتهای جدیدی همراه سازد. پناه بردن به این سطل زباله ها در کنار اعتراض اجتماعی به روش دفع مواد غذایی نشان دهنده آن است که اقتصاد خانوار در کشورهای پیشرفته باعث شکاف عمیق اجتماعی تا حد فرورفتن در سطلهای زباله گردیده است...
پ.ن:مطرح کردن چنین مطالبی فقط برای کسانی است که تصور روشنی از آنسوی آبها ندارند و بهتر است بدانند فارغ از درجه بزرگنمایی و شفافیت حقیقتهای اجتماعی در کشورهای دیگر,آسمان تقریباً در همه جا خاکستری است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes