Sunday, January 4, 2009

قصٌه كار سياه دراتحاديه اروپا It's a Free World


كن لوچ را براي كارهاي جدي و متفاوتي كه در عرصه سينماي بريتانيا و جهان انجام داده و با مشي سوسياليستي محرزي كه در فيلمهايش موج مي زند از اين جشنواره تا جشنواره بعدي قابل رويت است و كمتر داراي حاشيه و جنجالهاي مرسوم سينمايي است...
Kenneth Loach هفتاد و دو يا سه ساله از كارگردانان مولفي است كه دغدغه شخصي خودش را دارد و در آخرين فيلمشIt's a Free World كه تصادفي در ميان انبوه فيلمهاي وارداتي!،ديشب به آن برخوردم قصه انساني درجريان است است كه به هر دليلي راه غربت را درپيش مي گيرد و اگر تصادفاً گذرش به بريتانياي اين روزها بيافتد و از بد حادثه بدون پيشنهاد شغل يا فاقد مشخصات بازار كار باشد، بايد براي گذران زندگي و دريافت هفته اي200 تا250 پوند انگليسي تن به هر بيگاري بدهد و اگرهم مشكلات ويزا و پاسپورت و مدارك  شناسايي داشته باشد كه به دام باندهاي مافيايي مي افتد ديگر حسابش با اكرم الكاتبين است...
آنجي زن بريتانيايي است كه در يكي از آژانسهاي كاريابي با حضوردركشورهاي اروپاي شرقي نيروي كار ارزان به بريتانيا وارد مي كنند و در پي اخراج از آژانس تصميم ميگيرد كه خودش آژانسي به همان سبك وسياق تاسيس كند و از اينجا به بعد حقايق پشت پرده چرخاندن چنين مجموعه اي بيشتر رخ مي نمايد و زني ازطبقه كارگر يا متوسط ،خود به زالويي براي همان طبقه و قشر مهاجر تبديل مي شود و ناخواسته به مسيري مي رود كه درآمد بادآورده آن حاصل رنج و استثمارعده كثيري است كه به هر دليلي جلاي وطن كرده اند.
پ.ن:من ازقصه مهاجرت براي يك لقمه نان فقط كمي شنيده دارم و اكثر ايراني هايي كه مي شناسم تقريباً در اروپا يا آمريكاي شمالي موفق بوده اند ولي اوضاع براي ايرانيهاي كه به طور غير قانوني رفته اند يا عناوين پناهندگي را با خود يدك مي كشند، معمولاً قصه جداگانه اي دارد، كه در همين فيلم نيز قصه فرعي يك خانواده 4 نفره ايراني نيز طرح مي شود كه مرد خانواده خود را اسپانيايي جا مي زند وپس ازخودداري آنجي به دليل نداشتن مدارك معتبرشناسايي و ويزا براي محول كردن كار،آنجي به ديدن خانواده اي مفلوك دريك انباري فاقد هرگونه امكانات وشنيدن قصه مهاجرت يك خانواده سياسي مي رود...
پ.ن:عليرغم ركود شديد اقتصادي درسال 2009،تقاضا براي نيروي كار ارزان دربريتانيا به شدت بالا است و فقدان نظارت بر روند اين نوع كاريابي و سود حاشيه اي كلاني كه كارهاي سياه براي موسسات كاريابي دارد، بسياري از مهاجرين مستاصل را به ورطه بدبختي مي كشاند...


Powered by ScribeFire.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes