Saturday, March 20, 2010

قربانیان اسکار؟

بعضی خبرها حاصل تدوین و پشت سر هم قرار گرفتن چند واقعه مشابه هستند, در واقع تشخیص بوجود آمدن یک روند در سیر چند اتفاق این فرصت را پیش می آورد که بعصی پیش داوریها یا تحلیلهای نه چندان پخته شکل بگیرد که گاهی هم می تواند به نتایج پخته ای بدل شود...اتفاقات پسااسکار! برای دریافت کنندگان زن به خصوص نقش اوٌلها مبنی بر جدا شدن از همسر و دوست پسر,پی بردن به خیانتهای ایشان و تغییر ناگهانی یا سلسله وار زندگی خصوصی یکی از همین روندها است که ایندیپندنت به عنوان پرونده ای برای ساندرا بولاک سر هم کرده است.
آمارها حاکی از این است که زنانی که اسکار را به چنگ می آورند پس از مدتی دراثر استقلال و موقعیت مبتنی بر امنیت شغلی تضمین شده در کسب و کاری مانند سینمای هالیوود و جهان راحتتر می توانند به تصمیم جدایی و کله پا کردن شریک زندگی برسند!, البته همانطور که گفتم این فقط یک روند مشاهده شده است و نه لزوماً یک حقیقت!, ولی این روندها در دنیای امروز مبنای بسیاری از تحقیقات و مطالعات قرار می گیرند و یکدفعه خبر می آورند که دور از قبیله نسوان! هیچوقت آن روز نیاید!,که خانمها فلان و بهمان هستند و مثلاً ظرفیت اسکار را ندارند؟؟!...
پ.ن:در فهرست این خبر ساندرا بولاک با چند روز پس از دریافت اسکار در راس و ریس ویترسپون, هال بری , هیلاری سوانک, کیت وینسلت و نیکول کیدمن نیز بعنوان زنان کم ظرفیت! که از چند ماه تا دو سال پس از اسکار از شرکای زندگی جدا شده اند قرار دارند.
پ.ن: هیچ بعید نیست که در زندگی اهالی سینما شکافهای بسیاری وجود داشته باشد که جایزه ای مانند اسکار فقط بهانه ای برای اتمام آن باشد ولی وقتی به مراسم اسکار امسال و صحنه های دریافت توسط بولاک دوباره نگاه کنید می بینید که اشک ریختن و احساساتی شدن هر دو طرف و عزیزم عزیزم گفتنهای این جماعت را هم باید در ردیف بازی کردن آنها گذاشت!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes