Sunday, March 21, 2010

او مرد خدا نیست

هنوز در بسیاری از بلاد کفر! نوانخانه ها, دیرها و مراکز تربیتی و اصلاح جوانان و نوجوانان در تفکیک جنسی و تحت شریعت مسیحی کاتولیک یافت می شوند که در آن بسیاری از حقوق اولیه و انسانی افراد تحت نظر رعایت نشده و موارد ناگفته و گزارش نشده بسیاری از تجاوز و آزار جنسی وجود دارد.نوانخانه و رختشوی خانه خواهران مریم مجدلیه در زمان روایت داستانی از آن که به فیلمی The Magdalene Sisters با همین نام برگردانده شده است یعنی در حدود دهه هفتاد میلادی و در ایرلند محلی برای زنان و دخترانی بوده که توسط خانواده یا جامعه بعنوان ناپاک طرد شده بودند و در این مکان به بیگاری و خدمت مسیح گماشته می شدند تا زمان مرگ آنان فرا برسد(این مکان تا 1996 برپا بوده و تا 2009 نیز در قبال جرایم صورت گرفته در آن هیچ محکمه ای تشکیل نشده بوده است,در این مکان بیش از 30هزار نفر به بند کشیده شده بودند) !.
عذرخواهی رسمی اخیر پاپ بندکیت شانزدهم بابت سوء استفاده جنسی جمعی از کشیشهای (بخوانید برادران ارزشی!) کلیسای کاتولیک از کودکان و نابالغین مستقر در همین مراکز در ایرلند, نشان می دهد که داستان پایان نپذیرفته و شریعت سختگیرانه و معتقد به تفکیک جنسیتی همیشه بازنده بوده و خروجی آن نیز فقط گروهی انسان آسیب دیده از لحاظ روان و جسم است که منجر به نتیجه و تبدیل به شهروند سودمند برای اجتماع نخواهد بود...
پ.ن:نام این پست را از فریادهای یکی از قربانیان فیلم وام گرفته ام که پس ازسوء استفاده جنسی یکی از کشیشها از وی و بلایی که یکی از دخترهای دیگر با مالیدن عصاره گزنه به لباس زیر کشیش بر سرش آورد با ساده لوحی در یک جمع مسیحی فریاد می زد و می گفت:او یک مرد خدا نیست...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes