Monday, November 16, 2009

دیپلماسی و پروتکلهای نادیده گرفته شده


عرف دیپلماسی و روابط بین المللی درخلال نشستهای مشترک بین کشورها و کمپانی های بزرک جهانی آن است که اعضاء تیم از پیش در جریان قواعد خاصی که توسط طرفین مورد قبول واقع شده است قرار گیرند تا رعایت تمام شئونات به نحوی که تبعات بین المللی به همراه نداشته باشد صورت پذیرد,در این میان توافقاتی به صورت مکتوب رد و بدل می شود که اصطلاحاً پروتکلهای دیپلماتیک یا تجاری نامیده می شود.در این پروتکلها در مورد آنچه که فرهنگ,مذهب و رسم و رسوم طرفین مضموم شمرده می شود شفاف سازی شده و خطوط قرمز به صراحت رسم می شود,معمولاً پذیرفتن این پروتکل احترامی است که میزبان به مهمان گذارده و به معنای تایید همه آنچه در این پروتکلها قید می شود,نمی باشد.
مطبوعات بین المللی در این خصوص بسیار نکته بین بوده و شکار عکسهایی که به نوعی به ثبت عدول از این پروتکلها مربوط می شود منجر به کوک کردن مضامین بسیاری می شود.اوباما و همسرش به عنوان تازه واردین کاخ سفید در همین سال اول بسیاری از این عکسها را در آلبوم شخصی جا داده اند که از این جمله عادات مغایر ابرقدرت بودن و مرد شماره یک سیاست جهانی بودن در مواجه با خاندان امپراطوری ژاپن که بیش از نیم قرن بعنوان شکست خوردگان جنگ جهانی دوم هیچگاه این چنین با تعظیم یک رئیس جمهور آمریکا روبرو نبوده اند!, این تعظیم باعث شد تا وزارت امور خارجه ایالات متحده لحظات پردردسری را در کنگره این کشور به خاطر نادیده گرفته شدن یکی از همین پروتکلها از سر بگذراند!!.از طرف دیگر میشل اوباما بی تجربه نیز در برخورد با برلوسکونی که این روزها به شدت از خوشنامی افراطی! در بین خانواده های دیپلماتیک رنج می برد علیرغم آغوش گشودن سنتی ایتالیایی ها, حاضر نشد که به آغوش وی نزدیک شود و به همان دست دادن از یک فاصله ایمن بسنده کرد!, و در برخورد با قدیمی ترین خاندان سلطنتی اروپا با گذاردن دست بر روی شانه و لمس ملکه بریتانیا سرو صدای مطبوعات انگلیسی را در آورد!!.
پ.ن: در این میان رفتار باراک به نوعی پیغام پایان یک دوران دیپلماسی ابرقدرت مدارانه است ولی رفتار میشل نوعی برخورد احساسی یک زن طبقه متوسط را که بدنامی مرد روبرو را حتی در قالب بایدهای دیپلماسی بر نمی تابد!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes