Monday, December 7, 2009

یسنا و سفر دریایییسنا در این مسافرت دریایی اخیر به مدد کبٌر سن ! و البته فهم بیشتر!, از آنچه در طول سفر دریایی در مسیر قشم به بندرعباس سوار بر لنج تجربه می کرد گفتنیهای بیشتری داشت و دائماً در تلاش بود تا دانسته هایش از دریا را که از انیمیشنهای مرتبط فرا گرفته با لحظاتش بر روی آب پیوند بزند!,به همین خاطر لحظه ای از روی عرشه رفتن و یا سینه لنج غافل نمی شد و منتظر بود تا کوسه ها یا دلفینها از آب بیرون بپرند یا مرغهای دریایی تا نزدیک ما پرواز کنند و او بتواند همه آنها را لمس کند,خودش را به همگی معرفی کند و چند کلامی اگر فرصت پیش آید با آنها خوش و بش کند!!...
پ.ن: عکسهایی که می بینید در مسیر رفت و برگشت و فیگورهای مختلف ایشان گرفته شده است, فیگور آخر را ایشان با نام مستطاب "پیشی بدجنسه" ! نام گذاری کرده اند و حکایت از موجودی شرور دارد!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes