Thursday, April 29, 2010

روز خوب احساس خوب


امروز مهمان جمعی از دانشجویان محیط زیست در گرایش منابع طبیعی بودم و در بخش محیط زیست صنعتی و ارتباط تناتنگ توسعه نامتوازن با فجایع زیست محیطی بزرگ جهان با آنها گپ و گفتگو داشتم,سخنران پیش از من استاد جوانی بود از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که موضوعات جالب و نادانسته ای را در خصوص گردشگری و تالابها عنوان کرد. پس از مدتها آن احساس نامتوازنم را نسبت به اعضاء هیئت علمی کنار گذاشتم و از آنکه یک هموطن در این کویر معرفت چنان به موضوعی مهجور ولی اساسی و با اهمیت پرداخته بود احساس خوبی داشتم...
پ.ن:دسته بندی جالبی از تالابها و لزوم کار زیربنایی برای استفاده متوازن از پتانسیل این زیست بومها برای گردشگری و تولید کسب و کار از حداقل برداشتهای امروزم بود.
پ.ن:دکتردانه کار فتوبلاگی نیز از سفرها و تجربیاتش از اکوسیستمهای آبی دارد که تماشای آن خالی از لطف نیست.
پ.ن:تفاوت نامحسوس بین اکوتوریسم و گردشگری در طبیعت نیز از جمله اشاراتی بود که در خلال همین سخنرانی دریافتم.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes