Friday, August 29, 2008

هویت ایرانی و نتایج ضعیف


چند روزی است که محکمه ای پس از مرگ سهراب در برنامه ورزشی شبکه 3 برقرار است و نتایج ضعیف کاروان اعزامی ایران در المپیک بررسی می شود !,در میان تلفنها و نقل قولهای متعدد و دلایل فنی و ورزشی که طرفین له یا علیه یکدیگر می آورند,رد پایی نیز از خط خوردن سرپرستان فنی تیمها و جایگزینی آنها در دقیقه 90 با کسانی است که فقط حکم توریست را در گروه داشته اند به چشم می خورد و آنچه بسیار متواتر و تکراری است,حدیث مکرر مسافرتهای خارجی به خرج دولت است و آنچه در سی سال گذشته در پی کاهش ارزش بهای ریال ایرانی,پاسپورت ایرانی و هویت ایرانی رخ داده است و خروجی هرچه قدر هم کوتاه از این دیوارهای ناپیدای وطن از کیسه دولت منجر به هر دروغ و پاچه خواری و حق و حق کشی خواهد شد.قهرمانی و نتایج ورزشی متاع گرانبهایی در قبال غرور فراموش شده ایرانی نیست و بسیار دور نخواهد بود که ایزولاسیون ایرانی و عدم امکان تجربه سفر خارجی برای هر یک از اتباع ایرانی,خسارتهای بیش از این به بار آورد.

پ.ن:در میان کارشناسان و مدیران ارشد در بخشهای اجرایی وفنی نیز این قضیه مسبوق به سابقه است و چه بسیار خصومتها وآدم فروشیها که در قبال سفرهای خارجی دولتی شکل نمی گیرد.

پ.ن: اگر روزی دوباره ایرانی بتواند به پشتوانه پاسپورت و نام کشورش با ریالی پرقدرت پا در رکاب سیاحت جهان بگذارد,وظیفه شناسی اش نیز به دوران اعتبار نام ایرانی باز می گردد,این را مطمئن هستم!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes