Tuesday, December 14, 2010

برلوسکونی داماد هزار عروس سیاست

مدتها بود که زیاد دست و دلم به تورق رسانه های آنور آب نمی رفت و باید اعتراف کنم الویت چک کردن روزانه رسانه های مطرح انگلیسی زبان از الویتهای روزانه ام کنار گذاشته شده است,همانطور که به دلیلی مشابه اصلاً فوتبال برای من جذابیتی ندارد...
با این همه می شود کاریکاتور را از این بی میلی قلم گرفت و دیدن برلوسکونی در این شکل و شمایل و نحوه برخورد کاریکاتوریستهای غربی با سیاستمدار هرزه یا هرزه گی سیاسی چیزی نیست که به تنهایی از آن لذت برد!.
پ.ن:گرفتن رای اعتماد از پارلمان ایتالیا در وضعیتی بسیار لب مرزی و به قولی ناپلئونی قبول شدن برلوسکونی در حالیکه دانشجویان معترض در بیرون پارلمان, شهر رم را تا مرز آشوب پیش برده اند و کلیشه شخصیتی که برای برلوسکونی با لباسهای زیر زنانه متعدد آویزان از وی به تصویر کشیده شده است نشانه های جامعه آزادی است که حقیقت را نمی تواند کتمان کند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes