Saturday, September 15, 2007

شناخت بازار و مصرف کنندگان


مطالعه و شناخت بازار بر اساس دسته بندی مصرف کنندگان یکی از موفق ترین روشهای بازار گردانی و تمرکز بر گروههای مصرفی جدید یا پر مصرف است.
اگرچه بازار گردانی در بازارهای انحصاری مانند کشورمان آنچنان توسعه نیافته تا طبقه بندیهای مشابه این شرکت برایش کارآمد باشد(یک سری به سایت و طراحی بی نقصشون با ابزار WEB2.0 بزنید،ضرر نمی کنید!)،ولی بهتر است بدانیم ورنج بکشیم تا ندانیم و باز هم رنج بکشیم!!!.لینک منبع
به هر تقدیر این شرکت برای سده جدید میلادی چندین رده مصرف کننده جدید را لیست کرده که پرداختن به عناوینشان و تمرکز بازار بر خواست آنها خالی از لطف نیست:

Karma Queens"" یا زنان میان سالی که به محصولات غذایی طبیعی یا ارگانیک علاقه نشان می دهند.
"
Geek Gods" یا مردان جوانی که به هر نوع بازیچه الکترونیکی که سر راهشان قرار می گیرد روی خوش نشان می دهند!.(داداش بنده حتماً در همین طبقه بندی می گنجد!)
"
Parentocrats" والدین طبقه مرفه که به فرزندانشان به چشم مهمترین پروژه همه عمر می اندیشند و ایمنی آنها در وحله اول تصمیم گیری است!.
"
Denim Dads" پدرانی که نقش پدر و مادر را به تنهایی برای فرزندشان ایفا می کنند!.
"
E-litists" تحصیل کرده های مرفه و پولداری که به اشیاع لوکس در محیطشان عشق می ورزند!.
....
مهمترین بخش این رده بندی مطالعات دقیقی است که بر نوع مصرف و فراوانی مصرف کننده ها با ریز مشخصات درآمدی و خواستگاه اجتماعی،جنسیت و انگیزه های قوی برای مصارف بعدی ،بعمل آمده است.(تنها چیز آمریکایی که به من خیلی فاز! میدهد، همین متدلوژی بی نقصشان است!)
پ.ن: در وطن عزیز! این دسته بندی معمولاً در رده اقلام پر مصرف اصلاً معنا ندارد و برای اقلام سرمایه ای و گران قیمت هم فقط دو رده وجود دارد: بالا شهری(شمال شهری) و پایین شهری(جنوب شهری)،البته دسته بندی کارمندی و بازاری هم داریم!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes