Saturday, August 18, 2007

قرن بیست و یکم، قرن داشبوردهای راهبردیدر اتومبیلها بخش جلو، قسمتی در معرض دید راننده قرار دارد که به صورت قراردادی داشبورد نامیده شده است و سیگنالهای کنترلی از قسمتهای مهم اتومبیل را در هر لحظه به اطلاع راننده و سرنشینان می رساند و می تواند برای تصمیم سازی در جهت کنترل و هدایت اتومبیل حایز اهمیت باشد...
این نکته که فن آوری مورد استفاده در کل اتومبیل و تعداد اجزاء تشکیل دهنده آن به قدری تنوع و گستردگی دارد که کنترل همه بخشها در آن واحد فقط از طریق حیاتی ترین نشانگرها امکان پذیر است،مفهومی اساسی را در مدیریت راهبردی به اثبات می رساند و کارشناسان این بخش را برآن داشته تا با الهام از این واقعیت،دست به طراحی داشبوردهای استراتژیک زده و مدیران ارشد را در رویارویی و اتخاذ تصمیمهای مهم در مواجهه با خیل اطلاعات وسیع و متغیر و در سطح کلان سازمانها و کلان شهرها و دولتها ،تنها نگذارند.
موضوعاتی مانند گرمایش رو به فزونی جهان ، پارامترهای جمعیتی، بهداشتی ، اقتصادی و سیاسی،انرژی و لیست بلند بالایی از این دست که می تواند تحلیل استراتژیکی محیطهای درونی و بیرونی را متاثر سازد،حجم غیر قابل کنترلی از داده و مفاهیمی آکنده از عدم قطعیت را برای یک مدیرعالی یا رهبر ایجاد می کند ولی چاره چیست؟،این همه تغییرات و لزوم در نظر گرفتن بخش عمده ای از آنها برای تصمیم سازی راه حل جالبی را با استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده و بانکهای اطلاعاتی گرافیکی فرا رو نهاده است.

قرن بیست و یکم، قرن داشبوردهای راهبردی

به طور نمونه به این لینک رفته و داشبوردی که در محیط فلش طراحی شده را ببینید،در آن واحد شما در جریان تغییرات عموماً جمعیتی،بهداشتی و بعضی از نرخ رشدهای قابل توجه اقتصادی-تکنولوژیک در سطح جهان در بازه زمانی سالیانه، ماهیانه، روزانه و همین لحظه قرار می گیرید،این حقیقت که جهان در هر لحظه با چه مجموعه از واقعیتهای مبتنی بر تهدید یا فرصت روبروست شما را تکان خواهد داد و بر تن یک مدیر واقعی لرزه خواهد انداخت!...

نمونه های بسیار پیشرفته تر و دارای سطوح برآوردی تخصصی تر هم در دسترس عموم و کارشناسان قرار دارد ، از جمله: پروژه هایی که برای تخمین و واقعی سازی عدم قطعیتهای آینده در جریان است و با مدلهای شبیه سازی شده،نرخ رشدهای موجود را با نشانگرهای گرافیکی حاکی از رشد منفی و مثبت یا سکون تبدیل کرده و تا حدودی تصویر حال و آینده را قابل فهم تر می سازد.برای دانلود داشبوردی که تغییرات همزمان زیست محیطی و اقتصادی و جامعه نگر را ممکن می سازد به این لینک بروید.در بحثهای عدم قطعیت و ناپایداری استفاده از داشبوردها بسیار عمومیت یافته و شرکتهای سازنده و طراح بیشماری هستند که میتوانند به سفارش هر مجموعه ای گوشه ای از عدم قطعیت در ساختار مجموعه مورد نظر شما را تحت کنترل بگیرند...
مطمئن هستم که توانایی کارشناسان داخلی برای طراحی همچین داشبوردهایی مکفی است و فقط مسئله داده های قابل اتکاء و روزآمدیست که بتوان برای ساخت مدلهای نرخ تغییرات از آنها بهره برد و مدیرانی که این مفاهیم را درک کرده و بخواهند که آنها را به خدمت بگیرند...

پ.ن: صاحب این وبلاگ هم داشبورد باز قهاری است!،فکر کنم وحید عزیز بتواند استفاده قابل توجهی از کارهای ارائه شده در این وبلاگ ببرد.

پ.ن: مدیران عالی محیط زیست،انرژی و سیاستگذاریهای کلان در بعد وزارتخانه ها و هیئت دولت می توانند مشتری اصلی این راهبرد هزاره سوٌم باشند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes