Wednesday, August 22, 2007

والدین جدید نام کودکانشان را براساس دامنه ثبت شده در اینترنت انتخاب می کنند؟؟!

گره خوردن آینده با مفاهیم وب و زندگی مجازی،گروه رو به رشدی از والدین آمریکایی را بوجود آورده که اسامی کودکان خود را در بدو تولد براساس آدرس URL و دامنه ثبت شده موجود قابل انطباق با آن انتخاب می کنند!، لذا مانند قضیه ثبت شرکتها در کشور خودمان که متقاضی بایستی تعداد زیادی اسامی احتمالی در آستین داشته باشد که بتواند احیاناً شرکتش را به نامی در حدود و نه حتماً مطابق با خواسته خودش نامگذاری کند!!،این والدین به دنبال این هستند که از این طریق دامنه سایت شخصی کودک را از همین الان با نام هنگام تولدش منطبق کنند که بعدها خود کودک و خانواده نخواهند هزینه زیادی بابت آن بپردازند!!! و یا مثلاً کودک از همنامی خودش با سایت شخصیش لذت ببرد!!،از این طریق اسامی چند سیلابی و کاملاً متفاوتی به فرهنگ نامهای آمریکایی وارد شده است ،چون اسامی معمول غالباً مورد استفاده قرار گرفته اند!!،اگر چه اکنون این والدین بیشتر از میان طراحان وب و مشاغل و تحصیلات مرتبط با آن هستند ولی پیش بینی می شود این حرکت گسترش خواهد یافت!!!،مثلاً فکر کنید اسم کودک شما در بدو تولد بدون اشکال و با هزینه ناچیزی کمتر از 10 دلار در سال به دامنه شخصی تبدیل شود یا اینکه مجبور باشد این دامنه همنام با نام خود را با قیمتهای گزافی گاهاً تا چندین ده هزار دلار خریداری کند!!!.
از مسائل تشدید کننده این طرز تفکر،زندگی مجازی نوجوانان در جوامع مجازی مانندMy Space یا Facebook است که رشد بیسابقه ای یافته است!(البته به مدد فیل احمق این نوع جینگولز بازیها هنوز کمی برای ما زود است!!).

پ.ن: فکر کنم کسانی مثل دکتر مزیدی به خیل همین والدین بپیوندند!

Mark and Corrie Pankow's children all have domain names named after them. From upper left, 6-year-old Carter, 9-year-old Makenzie, 3-year-old Davis, and 5-year-old Sydney pose in their home in Peoria, Ariz.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes