Friday, August 24, 2007

وقتی حقیقت از ما فاصله می گیرد


"خیلی از شما قبلاً دریافتید و دیگران در طول حیاتشان در خواهند یافت که به محض اینکه تمرکز حواس گسسته می شود،حقیقت از ما می گریزد و در همین حال این توهٌم بر جای می ماند که ما هنوز به دنبال حقیقت هستیم..."
بحث بر سر این است که این تمرکز حواس و محوریت هدف مداری تا کجا با ماست؟،از کجا به بعد در مسیری واگرا قدم خواهیم زد؟ و از کجا دیگر صلاحیت تولید مفهوم از ما رخت می بندد؟؟؟
دانشگاههای بزرگ دنیا هر یک شعاری برای تقویت روحیه جمعی دارند و دانشگاه هاروارد آمریکا شعاری دارد به این مضمون:

Veritas

(وریتاس الهه حقیقت محض و منبع روحیه حقیقت جویی برای رومیان عهد باستان بوده است)

به جامعه ای بیاندیشید که از سر تا به پا به هرچیزی می اندیشد جز حقیقت!!،خروجی این سامانه چه خواهد بود؟.
پ.ن: مقدمه نقل قول شده به سخنرانی الکساندر سولژنیتسین در مراسم 327امین سالگرد فارغ التحصیلی دانشگاه هاروارد تعلق دارد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes