Monday, August 27, 2007

چه کسانی با بدنهایشان حرف می زنند؟


ارتباط غیرکلامی از طریق حرکات و علائمی که با اجزای بدن می توان منتقل کرد، اولین بار به صورت قراردادی توسط ناشنوایان به رسمیت شناخته شد و به صورت زبانی برای ترجمه احساس و افکار آنها در آمد، مردم بسیاری در جهان یافت می شوند که با وجود داشتن قوه شنوایی و گویایی برای تاکید و صحه گذاری برای کلامشان از حرکات مختلف سر و صورت و دستها استفاده می کنند(مردم ایتالیا!!!) و به نوعی از یک Gesture خاص استفاده می کند،همینطور زبان قراردادی تکنسینهای پرواز در خدمات هوایی(Signalman) و طناب بندها (Rigger)در عملیات صنعتی که نیاز به کار با جرثقیل و کار در ارتفاع و انتقال معانی از فاصله زیاد دارند...
ولی حرکات و سکنات سیاستمداران در هنگام سخنرانی خود منشاء غریبی دارد که از دورانهای تاریخی مختلف و ساخت حرکتی متفاوتی بر اساس فرهنگها و هنجارهای پذیرفته شده فرهنگی،اجتماعی و دیپلماتیک سرچشمه می گیرد،مثلاً سیاستمداران دیکتاتور از حرکات آمرانه دست و انگشت اشاره و حرکتهای شدید آن و نشانه رفتن به سمت مستمعین به کرات استفاده می کنند!!، در حالیکه دموکراتها و اصولاً دیپلوماسی خوانده های غربی کمتر باعث برداشتهایی از این دست در هنگام سخنرانی می شوند و سعی می کنند تا آرامش را به شنونده منتقل کنندوکمتر در پشت تریبون حرکاتی انجام بدهند که حضور ذهن شنونده را بر هم بزنند.
گونه های بسیار متفاوت دیگری نیز برای بیان و انتقال مفاهیم در نزد مردم جهان وجود داردکه شامل حرکات بسیار معمولی تا بسیار نادر می باشد!

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes