Wednesday, March 23, 2011

یسنا عکاس خواهد شد؟

یسنا برای عیدی امسال یک دستگاه دوربین عکاسی دیجیتال کودکان از مامان و بابا دشت کرده است و قرار است که با همکاری دایی برومندش که در عکاسی آماتور فعالیت می کند, راه و رسم عکاسی را از همین پایه کودکی فرابگیرد. دوربین مذکور توانایی های یک دوربین بسیار معمولی در حد موبایل را دارد و این در حالی است که از طراحی و ضربه گیری مناسبی برای بچه ها برخوردار است و با تجهیز بودن به دو دریچه چشمی, کار را برای بچه ها که در ابتدا قادر به بستن یک چشم و تمرکز نیستند راحتتر کرده است.این دوربین همزمان به بعضی بازی ها,امکان ویرایش تصویر و قاببندی نیز مجهز است.
پ.ن:از صمیم قلب آرزو میکنم تا تبدیل شدن یسنا به یک عکاس کودک, امکان راه انداختن یک فتوبلاگ بر روی یک دامنه مناسب بدون گند زدنهای فیل ! وطنی امکانپذیر باشد!,می دانید که اگر بچه ها از ته دل چیزی را بخواهند همه چیز امکانپذیر می شود!, با این تفاصیل فتوبلاگ آینده یسنا را مهرتاییدی بر آمدن خبرهای خوب می دانم!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes