Thursday, March 10, 2011

حوزه از زمانه معاصر پرت افتاده استفیلم "طلا و مس" هم به شبکه خانگی راه یافت و بیش از تمرکز بر مشکلات بیماران ام اس به عقیده من گوشه های تاریکی از زندگی حوزویون و شاید هم از دنیا جا ماندن آنها را به تصویر کشیده است!,البته این از دنیا جا ماندن منجر به کسب آخرت هم نشده !.
باور آنکه این فیلم با توجه به تحقیقاتی که به قول کارگردان پیرامون زندگی واقعی طلبه های حوزه انجام گرفته,نمونه واقعی زندگی آنها است بسیار سخت و ممتنع است!,از آنجا که اگر این واقعیت را بپذیریم باید پس از آن قبول کنیم تاثیر چنین پایه از محرومیت های رفاهی و عدم آگاهی های روز و اجتماعی از این قشر چگونه عالمی ساخته یا می سازد؟!.
پ.ن:به تجربه من محرومیت آن هم به صورت ممتد تا پایان دوران جوانی نه تنها سازنده نیست که می تواند عقده پرور هم باشد ,ولی در این طلبه خراسانی پرت بودن از چرخه روزگار معاصر بدجوری تو ذوق می زند!.

پ.ن: بازیگری جواد عزتی و نگار جواهریان سایه تمام و کمالی بر فیلم انداخته است,این دو آینده بازیگری سینمای ایران خواهند بود بدون داشتن چشمهای رنگی!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes