Wednesday, February 3, 2010

خانه ديكتاتور به روايت بي بي سي

ماموريت پايتخت با همه دوري از خانواده ،ترافيك و دود و گرد غباري كه به حلق مان مي رود يك حسن و خوبي كتمان ناپذير هم دارد!،آن هم گشت و گذار در بساط فيلم فروشهاي مركز شهر است كه اگر خوش شانس باشيد با فهرستي از آثار خوب اروپايي نيز همراه مي شود.در همين گذار و در يكي از كوچه هاي خيابان وليعصر جمعيتي از جوانهاي مشتاق و فيلم باز را ديدم كه دور جواني حلقه زده بودند و دسته دسته فيلمهاي وي را برانداز مي كردند،هر طور كه بود خودم ا به رديف اول رساندم و با سرعت زايدوالصفي! شروع به زير و رو كردن فيلمها نمودم،با اينكه از عنوانHouse of Saddam "خانه صدام" بي خبربودم ولي با توجه به هجوم همه براي گرفتن يك نسخه از آن و آرم بي بي سي بعنوان شبكه توليد كننده و پخش من هم وارد بازي شدم...
ظهور و سقوط صدام با نگرشي داستاني و مستند از درون خانواده وي دستمايه و تم اصلي سريالي چهار قسمتي است كه در آگوست 2008 توسط شبكه 2 بي بي سي پخش گرديده است،حضور آغداشلو بعنوان زن اول صدام و مادر عدي و قصي نيز بخش جالب توجه ديگري از فيلم است كه ايرانيها را بيشتر به تماشا راغب مي كند. سرنوشت محتوم و خودبزرگ بيني آزار دهنده همه ديكتاتورها در صدام نيز تكرار مي شود،نوشتن قرآن با خون و امتداد دادن نسب تا پيغمبر اسلام،كشتن همه كساني كه به نوعي موجبات بدبيني او را فراهم آورده اند و اعدام و توطئه براي قتل مخالفان از هر مرام و هر منسب تا آخرين لحظات زندگي وي ادامه مي يابد.كشته شدن پسران و نوه بزرگش و آواره شدن زنان و دخترانش به همراه ويراني يك كشور تنها چيزهايي است كه از صدام حسين به جا مانده است.
پ.ن: فيلم آئينه عبرتي است كه دارندگان قدرت بلامنازع را در يك كشور جهان سومي را به خوبي به چالش مي كشد،آقازاده گي و لفت و ليس اطرافيان به مراتب بيش از خباثت طينت ديكتاتور به ضرر اموال عمومي و ثروتهاي يك ملٌت تمام مي شود.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes