Monday, February 15, 2010

همذات پنداري روبان سفيد با همه جنگهاي عالم


روبان سفيد نوعي آسيب شناسي و و نقب درگذشته تاريخي ملتهايي است كه امروز در جايگاه كشورهاي پيشرفته و متمدن اروپاي غربي نشسته اند ولي حدود يك قرن پيش و به دنبال ورطه جنگهاي بين الملل اول و دوم بيش از سه دهه گرفتار آتش كينه و نفرتي بودند كه امروز به تازگي ظن و گمانهايي از دلايل جامعه شناختي آن به اشاره هنرمند نام آشناي اطريشي ميخاييل هاينكه رمزگشايي مي شود...
فيلم در روستايي در شمال آلمان و پيش از شروع جنگ اول بين الملل آغاز مي شود و يك ساختار طبقاتي بورژوازي با همه كاراكترهاي آشنا از قبيل مالك(بارون)، مباشر ، كشيش پروتستان، دكتر، معلم و رعايا در آن موجود است.حوادثي عجيب از جنس جنايات بدون آنكه مرتكبين آنها مشخص شود و كودكاني كه در آغاز جشن تكليف و غسل تعميد قرار دارند و همگي در آزار و سختگيري توسط والدين و كشيش روستا اشتراك دارند در همه سكانسهاي فيلم حضور مشكوكي دارند. فيلم با اعلام آغاز جنگ جهاني اولي به پايان ميرسد و اتهام جنايتها و بدكاريهاي روستا در حق هيچ كدام از مظنونين اثبات نميشود و كارگردان شما را با سوالات بسياري تنها مي گذارد.فيلم روبان سفيد به دنبال آسيب شناسي جامعه اي است كه از زخم ديسيپلين و سختگيريهاي والدين، خرافه و فشارهاي مذهبي و شكاف طبقاتي به نقطه اي رسيده است كه نسلي از جنايتكاران و ترورهاي كودكانه را در بطن خود پرورش مي دهد و شما را با اين پرسش روبرو خواهد كرد كه پس از رسيدن اين نسل به بالندگي و ميانسالي جهان اطراف آنها به چه شكلي در خواهد آمد؟؟!.
پ.ن: فيلم تحسين شده بسياري از جشنوارهاي جهاني در سال 2009 بوده است و ديدن آن به شدت تمام ! به همه ساكنان مناطقي مشابه دهكده فيلم توصيه مي شود!!.
پ.ن:اگر از آن دسته از والديني هستيد كه به دلايلي كاملاً صواب سختگيريهاي بيش از اندازه اي در حق كودتان روا مي داريد آن را از همين الان متوقف كنيد،بيم آن مي رود كه شما هم يكي از ديكتاتورها يا تروريستهاي آينده را پرورش بدهيد!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes