Sunday, May 10, 2009

باغچه هاي سبز بر در و ديوار شهر


زندگي شهرنشيني به استثناء مدل آمريكايي آن در سراسر دنيا با كمبود فضاهاي مفيد روبرو است و كاهش مساحت زيربنا باعث شده تا بسياري از اين شهرنشينان به دنبال خلق طراحي و دكوراسيونهايي باشند كه با استفاده از جهتهاي عمود برسطح و استفاده از ارتفاع اين نياز راجبران كنند. باغچه هايي كه برسطوح ديوارهاي منازل يا ساختمانها سبز مي شوند با الگوبرداري از پوشش عشقه و پيچكها برديوار، ايده اي است كه در حومه شهر تورين ايتاليا و درشهركوچكي با نام Revigliasco تحت عنوان
Reviwall عملي شده است.پ.ن: عكسها را به نقل از نشريه خوب ايتاليايي La Stampa مي بينيد.
پ.ن:براي ما بچه هاي شهر كه دلي هم در گروي طبيعت داريم، گذشتن ازكنار مزرعه و جاليز هميشه با وسوسه چيدن صيفي تازه و در جا خوردن آن همراه است!، نمي دانم اگربا چنين مناظري روبرو شوم بتوانم خودم را از چيدن چند برگ مرزه يا ريحان تازه منع كنم يا نه؟؟!.
پ.ن: ايده شامل ساخت فريمهايي است كه با قاببندي نوعي پارچه مقاوم تراوا ،ريشه و كمي مواد مغذي و خاك را در خود نگاه مي دارند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes