Thursday, April 30, 2009

خیابانی قابل سکونت طراحی کنید!! Design a Livable Street


مجله GOODبخشی را به نوعی فراخوان طراحی شهری America’s streetsاختصاص داده که در طی آن از همه طراحان و شهروندان امریکایی خواسته تا با ارسال طرح های خود آنچه را از ظاهر خیابانها طلب می کنند به تصویر بکشند!.
نکته قابل اشاره در این فراخوان,معضلی است که گریبان همه مهندسان و متولیان امور شهری را می گیرد!,امور اجرایی و مشکلات لاینحل ترافیک شهری فرصت زیباسازی را خصوصاً از خیابانها و به ویژه خیابانهای قدیمی و غیر اصلی دریغ می کند!!.
مهندسین شهرساز خیابانهای شهری را نواری می بینید که قرار است در آن اتومبیلها با مشکلات کمتری تردد کنند و اگر این اتفاق به درستی بیافتد آنها کار خویش را انجام داده اند!, ولی نگرانی اصلی به مردمان,عابران و بهره برداران غیرماشینی این خیابانها تعلق دارد که از بی قوارگی ,شلختگی و نا آراستگی این خیابانهای فراموش شده رنج می برند!!.
طرز تلقی مردمانی مانند مردم آمریکا که حاضرند بخشی از وظایف شهرداران,فرمانداران و سیاستمداران را خود به عهده بگیرند و منتظر اتفاقاتی از بالا نباشند منجر به شرکت گسترده آنها در چنین فراخوانی می شود تا بتوانند دریچه ای از منظر فکری و زیباپسندی خویش را در اختیار متولیان امور اجرایی بگذارند...
پ.ن:در لینکی که از مجله کذایی دادم می توانید انواع طرحهای پیشنهادی را که از خیابانهای آمریکایی تهیه شده در قالبی ایننتراکتیو ببینید و یک لحظه به عنوان یک طراح به این فکر کنید که اگر پیش از قرارداد بستن و پول گرفتن طرحی را هم قلمی کنید آیا می تواند کمکی به وضعیت موجود و تصاویر نازیبای شهری مان بنماید؟؟!.
پ.ن: به تجربه دریافته ام که مجری در مملکت ما ناخواسته به دام بوروکراسی و چرخه کارهای خسته کننده و فاقد خلاقیت می افتد و باز هم به تدریج از قبول طرحهای خلاق سرباز می زند!,پس باید بخشهایی دیگر مجریان را در این قسمت یاری کنند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes