Friday, April 22, 2011

ایده ایرانی وابزار اروپایی در مصاف صخره


ایده های درخشان ایرانی ضمن کار باعث شد تا امروز جمعه در پروژه ای بی نظیر در حیطه استفاده از ابزار امداد و نجات شرکت داشته باشم.در این تجربه جدید که به پیشنهاد یکی از همکاران خوش فکر اداره ایمنی و با استفاده از ابزار بادی موسوم به Lifting bags high-pressure انجام گردید, توانستیم تا با پرهیز از انفجار یک قطعه صخره تهدیدآمیز بر فراز جاده اختصاصی شرکت را از ارتفاع 70 متری به پایین منتقل کنیم, با ایده مذکور بدون آسیب دیدن بافت ماسه سنگهای آبرفتی ارتفاعات مذکور چندین قطعه از این صخره ها که در هر بارندگی ریسک غلطیدن آنها دست از سرمان بر نمی داشت را به پایین کوه روانه کردیم.
نکته جالب این است که بدانید شرکت هلندی سازنده تا کنون چنین مصارفی را برای محصول خود پیشبینی نکرده بود و در همین نمایشگاه اخیر پس از ارائه پیشنهاد شرکت ما با چشمان از حدقه بیرون زده به طرح ما گوش می دادند و علاقه داشتند پس از اجرا, نتایج آن و فیلم و عکس رابه نام شرکت ما در محافل صنعتی مشابه ارائه دهند.
ابزار بادی مذکور بالشتکهای پلیمری تقویت شده ای هستند که در شرایط اضطراری و ریزش آوار یا تصادفات منجر به در هم کوفته شدن قطعات فلزی با قرار گرفتن در شیارهای ممکن و باد شدن با کپسولهای گاز اکسیژن از8تا52 سانتیمتر اضافه حجم در مقطع قطر ایجاد کرده و با توان حداکثر 67 تن جابجایی وزن عملیات ایجاد فضا برای امداد و نجات فراهم می آورند.
پ.ن:با پیشبینی پوشاندن سطح جاده در همان موقعیت با خاک و راه بندان موقت کل عملیات از ساعت 7 صبح تا 15 با پاک سازی مجدد جاده و بازگشایی عبور و مرور به انجام رسید.
پ.ن:ما می توانیم!.
پ.ن:یکی از نیروهای نظامی مستقر در منطقه برای عملیات انفجار این قطعه بدون احتساب عملیات پاکسازی راه, 800 میلیون ریال طلب کرده بود!.
پ.ن:عکسها از بالا به پایین وضعیت صخره کذایی قبل و بعد عملیات و سپس تجهیز بادی و مراحل جدا شدن صخره را نشان می دهد,عکس آخر کف دره پوشش محافظ اسفالت را نشان می دهد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes