Friday, May 6, 2011

گذر

یسنا مهدکودک را به پایان رساند و به تعبیر من و مادرش مراسم فارغ المهد کودکی اش را در محل جشن گرفتند,سرودها و ترانه های انفرادی و جمعی اجرا کردند و الخ...
بنا بر مسئولیت سازمانی ,وظیفه تور گردانی گروههایی که برای بازدید از واحدهای فرایندی مرتبط یا مستقیماً در ارتباط با محیط زیست در طول چند سال اخیر با من بوده است, حضور دانشجویان و دانش آموزان مقاطع مختلف را فرصت مغتنمی برای مطالعه کاربردی در خصوص شخصیت شناسی جوانان این نسل شمرده ام,در این رابطه به وضوح مشاهده کرده ام که جوانان کنجکاوی کمتری نسبت به محیط های جدید و ویژه گی های مشاغل نشان می دهند, یادگیری و فرصت طلبی برای قاپیدن مطالب مفید کاملاً از بین رفته است, سوالاتی از قبیل میزان حقوق یا نحوه به استخدام در آمدن انتهای آمال این نسل است!. مهارت درست نگاه کردن و گزیده بین بودن به شدت افت کرده است و مانند بسیاری از مهارتهای دیگر برای این نسل تدریس نمی شود.این جماعت در عین عبور از جلوی یک سوژه واحد هیچگاه به ریزه کاری ها و جزئیات دقت نمی کنند...
پ.ن:این روزها گذر از مرحله گذار را پشت سر میگذرانم و بنا بر روحیات شخصی تمرکزم را برای نوشتن از دست داده ام!.


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes