Saturday, June 4, 2011

دختربچه ها قربانیان جدید لوازم آرایش

تمایل و علاقه وصف ناپذیر دختر بچه ها به استفاده از لوازم آرایشی و دستبرد زدن به میزآرایش مادرها تا حد معقولی قابل تحمل است و برای پرهیز از حریص شدن آنها, والدین امروزی به طور محدود با آن کنار می آیند.
در همین ارتباط ایندیپندنت مطلبی را در خصوص کمپینهای اعتراضی بر علیه شرکتهای تولید کننده مواد آرایشی که بازار هدف کودکان زیر سن دبستان را نشانه رفته اند واشاره هشداردهنده ای است در خصوص این که این میل کودکانه آنتنهای سودجویان بازار مواد آرایشی را به تحریک واداشته است ,چاپ کرده است.استفاده بی رویه از دختربچه ها در تبلیغات با آرایشهایی غلیظ و شدید ناخواسته کودکان مخاطب را به سمت ترغیب در استفاده از این مواد هدایت می کند.
پ.ن:امروز صبح تصادفاً یسنا از من میخواست تا از مامان یسنا اجازه استفاده از سایه چشم را برایش بگیرم و با اشاره به عکس عروسیمان می گفت چرا مامان از این سایه ها استفاده کرده؟؟,تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که بگویم: شما هم صبر کن تا شب ازدواجت تا از همین سایه ها را استفاده کنی!!!.
پ.ن: برای استفاده از رژ لب تا مدتها مشکلات زیادی داشتیم تا اینکه نمونه بی رنگ و بهداشتی آن را که اسانس میوه ای دارد را با تایید آنکه از رژهای معمولی به مراتب زیباتر است به خورد یسنا دادیم,الان مدتی است که کمتر بهانه رژ زدن را می گیرد...
پ.ن:جالب آنکه خانه ما از ان خانه هایی است که زن خانه کمترین مصرف مواد آرایشی و کمترین تظاهر به تذهیب! نفس را به نمایش می گذارد و این گرفتاری نیز با ما است,وای به حال بقیه...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes