Tuesday, June 22, 2010

سرزمین آفتاب تابان-قسمت اول

خوشبختانه ژاپنیها در این مکان امکان تایپ فارسی را با صفحه کلیدهای استانداردشان فراهم کرده اند,امروز صبح هوای بارانی توکیو را هم تجربه کردم ولی خوشبختانه از پشت پنجره و بازدیدی نیز پیشبینی نشده است.تجربه دیدار شهری مثل توکیو از طبقه 58ام یک ساختمان, چیزی جدیدی است و هر روز هم میسر است. ژاپنیها را علیرغم همه گیجی ظاهری شان خیلی پسندیدم. نظم, انظباط, احترام به حقوق شهروندی دیگران و خودشان و نسل جوان بسیار متفاوتشان از نکته های بارز تا اینجای کار است. از لحاظ پوشش تمایل زیادی به پوشیدن برندهای گرانقیمت و شبیه شدن به پولدارهای بورلی هیلز را از خود نشان می دهند.
پ.ن:دیروز عصر سمیناری در مورد اقتصاد ژاپن و چرایی موفقیتهایشان بعد از جنگ جهانی دوم را در حضور یکی ازمشاوران دولت سابق ژاپن داشتیم, یکی از مهمترین انگیزشهای خود را برای رسیدن به نقطه فعلی در اقتصاد جهانی, توهین آشکارای عکس ذیل می دانستند!.لازم به ذکر است که مفهوم امپراطور در فرهنگ سنتی ژاپن با خدا برابری می کند و هیچ انسانی نمی بایست این اجازه را به خود بدهد که در حضور خدا با چنین ژست یانکی واری! جلوه کند!.
پ.ن:اولین مهمانی با غذاهای ژاپنی که تمهیدات مورد نظر خاورمیانه نیز در آن گنجانده شده بود به مذاق من یکی که خوش آمد!,سوشی برنج و ماهی آزاد بریان با پوشش کنجد را بسیار پسندیدم...
پ.ن:اکثر گروه از ملتهای عرب تبار خاورمیانه هستند و همه از تحریمهای جدید علیه ایران می پرسیدند و اظهار نگرانی می کردند که بعد چه خواهد شد و ما نیز شانه ها را بالا می انداختیم و...
پ.ن:کویتیها و عربستانیها با پول بادآورده شان چه مانوری در بازار و شهر توکیو می کنند!,با روزی 600 دلار حق ماموریت حتی از ژاپنیها نیز جلوتر هستند,ولی به شدت از لحاظ ذائقه به خوراکهای عربی و خاورمیانه ای وابسته اند به طوری که حاضر نیستند طعم جدید را تجربه کنند!.
پ.ن:با توجه به عکس ژنرال مک آرتور و خدشه دار شدن غرور ژاپنی از خود بارها این پرسش را پرسیده ام: ما به چه چیزی در سی سال گذشته تا این حد مباهات کرده ایم؟اگر آن را از ما بگیرند چه خواهیم کرد؟...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes