Friday, November 9, 2007

One Hundred Percent Design ایده بکر طراحیایده طراحی جدید برای روشنایی معابر با استفاده از حداکثر راندمان و کمترین مصرف برق توسط گروهی از مهندسین جوان در مسابقه ای موسوم به Next Generation سری 2007 ارائه شد که تم اصلی این دوره نیز مبحث انرژی بوده است و به جایزه خلاقانه ترین طراحی دست یافت.
همانطوری که می دانید روشنایی معابر در شهرها توسط حسگر و ابزاری به نام سلولهای فتوالکتریک (
photo-cell) کنترل می شود،این قطعه می تواند بر اساس اولین تابش نور صبحگاهی جریان برق را از سیستم روشنایی قطع و در هنگام غروب و کاهش سطح نور و شعاع های نور طبیعی بر قسمت فوقانی یک روشنایی معبر آن جریان را برقرار سازد،با مهندسی مجدد این سلولها برای بالاتر بردن حساسیت آنها، طرح پیشنهادی این گروه (Lunar Resonant Street Lamps) بر اساس در نظر گرفتن میزان نور حاصل از تابش ماه درشبهای متوالی یک ماه قمری و استفاده از یک ابزار الکترونیکی برای افزایش و کاهش متناسب شدت نور تولیدی متناظر شکل گرفته است.با توجه به این سیستم جدید برای روشنایی معابر، تابش نور مهتاب نیز بعنوان عامل قابل استفاده طبیعی بر کاهش مصرف شبکه روشنایی معابر مد نظر قرار گرفته است.

با استفاده همزمان از لامپهای LED میزان صرفه جویی این طرح بین 90تا 95٪ نسبت به وضع موجود مصرف شبکه روشنایی معابر شهری است!.
لازم به ذکر است که این پروژه 10000$ دلار جایزه را نیز از آن خود کرده است.
پ.ن: وقتی چنین ایده هایی را می بینم خون در رگهایم می جوشد!،چه می کند این انسان با ذهن خلاقش!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes