Friday, May 29, 2009

دسر روز جمعه و اکتشافات ژنتیک ژاپنیها


فکر نکنید این فقط دانشمندان ژاپنی هستند که توانسته اند خواص ژنتیک جدیدی به نوعی میمون کوتوله اضافه کنند یا میمونی ساخته اند که تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز فسفری می درخشد! و به اصطلاح یک موجود زنده تراریخته طراحی کنند!, مامان یسنا هم امروز نوعی دسر جالیزی طراحی کرده که بعد از شکافتن آن می توان همنشینی ژلاتین رنگی و طالبی گردآبادی را به وضوح مشاهده کرد!.
پ.ن: این خبر من به درد ستاد دکترمهندس هاله می خورد که در کنار سایر افتخارات دوره پرنکبت دولتش با مباهات از آن یاد کند!.
پ.ن: مامان یسنا به طرزی کاملاً اتفاقی همزمان با ژاپنی ها این ابداع را انجام داده و هیچگونه ارتباط علمی در این دو پروژه وجود ندارد!!!.
پ.ن: اضافه کردن کدهای ژنتیکی در این میمونها سر و صداهای بسیار زیادی از باب حمایت از حقوق جانداران ایجاد کرده ولی دسر مامان یسنا هیچگونه عوارض جانبی نداشته و از لحاط استانداردهای مواد خوراکی تاییده های بین المللی را نیز اخذ کرده است!!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes