Friday, May 22, 2009

عزم ناسور دولت در حمایت تفکر زیست محیطی

این غیبت اخیر اردیبهشت ماه را به حساب تعطیلات عید بگذارید که من و خانواده از آن محروم بودیم, لذا یسنا و مامان یسنا از اواخرهفته اوٌل به ولایت اردیبهشت اعزام شدند و از حدود هفته آخر من هم به نمایشگاه محیط زیست تهران و سپس ولایت برای اسکورت آنان در بازگشت به آخر دنیا رفتم.
نمایشگاه امسال محیط زیست در سوت و کوری زایدالوصوفی! افتتاح شد و در حاشیه نمایشگاه کتاب قرار گرفت!, از طرفی حتی ریاست سازمان نیز برای افتتاح حضور نداشت و یکی از معاونین را برای مراسم گسیل داشته بود که خود از عزم دولت فعلی در عمل به تعهدات زیست محیطی خبر می دهد...
متاسفانه دو سالن 6و 7 که برای این رویداد در نظر گرفته شده بودند و به نوعی تمام بضاعت تفکر زیست محیطی در صنایع و بخش دولتی را معرفی می کردند! فقط توسط شرکتهای تحت پوشش وزارت نفت, بعضی از نواحی شهرداری تهران و شهرداریهای شهرهای مراکز استان و بعضی از ادارات زیر مجموعه سازمان محیط زیست قرق شده بود! و سهم سایر بخشها کمتر از 5 درصد برآورد می شد!.
حضور بخش خصوصی به چند شرکت خارجی تجهیزات بازیافت و مقابله با آلودگیهای نفتی در دریا و یکی دو شرکت مبتکر فعالیتهای بازیافت محدود می شد.
پ.ن: هنوز تا پایه ریزی فرهنگ سبز راه بسیاری باقی است و نباید به آنچه در این دهه در کشورمان می گذرد زیاد امیدوار بود...
پ.ن: عکس به یکی از غرفه های محیط زیست و به گمانم محیط زیست استان آذربایجان غربی تعلق دارد و با استفاده از زباله های پلاستیکی طرح تجسمی جالبی در مورد تهدید زباله در کره زمین ساخته شده است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes