Sunday, March 8, 2009

تیک تاک Talk show,شوق هم صحبتی


وقتی در کویری گیر افتاده ای که در آن از برنامه ها و برنامه سازیهای مناسب حال و روزت خبری نیست!,شانس آنکه تلوزیون روشن شود و تو برای حتی چند لحظه احساس حرمت انسانی و انسان انگاشته شدن را مزه مزه کنی به صفر میل می کند و آن وقت است که دیدن چیزی شبیه "تیک تاک" مثل یک خاطره قدیمی با آدمهایی که دوستشان داری یا دلت پر پر می زند که با آنها آشنا شوی کمی توقعت را بالا می برد و از بدبینی مطلق نسبت به تلوزیون دست بر می داری!!.
تجربه جدید Talk Show در رسانه وطنی به کارگردانی محمد فواد صفاریان پور نقبی است به آنچه که همه ما از آن احساس خوبی داریم !, برخورد با مصاحبی که از گپی هر چه قدر هم کوتاه با او لذت برده ایم و لی شاید هیچوقت دوباره تکرار نشده است! ,استفاده گاه به گاه از ترکیبی از هنرمند و نویسنده و دانشمند که گاه هم ترکیب مناسبی نیست!, رج یک رشته صحبتهای خیلی خودمانی,خیلی ساده و گاهی خیلی عمیق را دانه می اندازد و تو چه زود فراموش میکنی که 50 دقیقه پای تلوزیون میخکوب شده ای!!.
از نکات بارز این برنامه منحصربفرد فعلی در تلوزیون ایران اهمیتی است که در باب لذت همصحبتی به جانم انداخته است,من همیشه دنبال کسانی بوده ام که از گفتن و شنیدن با آنها سیر نشوم...
پ.ن: فضای کافی شاپی و قهوه خانه ای برنامه کمی سعی دارد اصالت هنرمندانه به گفتگوها بچسباند! ولی من دیده ام که گپهای دلچسب در هر جایی می تواند واقع شود فقط خمیر مایه اولیه یعنی دو آدم اهل فکر,شنیدن و گفتن می طلبد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes