Sunday, March 29, 2009

صدا!,دوربین !,حرکت

تاثیرهای توامان رسانه های دیداری و رایانه بر رفتارهای کودک و تقلید از آنها بخش مهمی از شکل گیری کودکان همسن و سال یسنا را به خود اختصاص داده و لحظه ای نیست که مامان یسنا بخشی از آن را تصویر نکند یا به سمع و نظر بابای یسنا نرساند!.

عکسهای این پست به تقلید همزمان یسنا از یکی از آگهی های تجاری سیمای وطنی و تقلید از بابا در استفاده ازLaptop اختصاص دارد !,در حالیکه هر چند لحظه یکبار فریاد می زند: صدا!,دوربین !,حرکت!...

گوشی متصل شده به "عمو فردوس" یسنا همزمان نقش هدفون در بازیهای رایانه ای مورد علاقه بابا و هدفون کارگردان آگهی تجاری کذایی را بازی می کند!!.

پ.ن: عمو فردوس گونه ای از این دستگاههای پخش صداهای آموزشی است که در شکلی شبیه رایانه ساخته شده است و الفبا و اعداد و چند نوع ترانه کودکانه را با لمس کلیدهایش به اجرا می گذارد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes