Saturday, March 7, 2009

باید از نام سر در وبلاگم بگریزم


آنهایی که در مورد وجه تسمیه نام وبلاگم دچار پرسشهای بی پاسخ شده اند, باید بدانند که من باوری دارم مبنی بر اینکه با درست دیدن بخشی از تفکر سامان می گیرد! یا با دیدن فکر می کنم! ,ولی تناقض این برداشت هنگامی رخ می دهد که ضعف ما انسانها در دیدن یا اصلاً ندیدن مانند نابیناها چه بخشی از این قوه تفکر را دچار نقصان می کند؟؟!.
دو مثال نقض دیگر پدیده های ماکروسکوپی و میکروسکوپی هستند که در ظرف دید مستقیم و بلاواسطه انسانی نمی گنجند,مثلاً همین چند روز پیش در کانال خروجی آب دریا در یکی از واحدهای صنعتی حاشیه خلیج فارس در روبرو شدن با پدیده کف زایی آب دریا, آن هم به مقدار خیلی زیاد,با همه همکاران متفق القول بودم که حتماً اتفاقی فرایندی در واحدهای صنعتی افتاده و نشتی یکی از الاینده های صنعتی باعث و بانی این کف کردنهای آب دریا است وبی بعد از طریق این مقاله فهمیدم که باز هم جای پای فیتوپلانگتونها و مرگ ومیر آنها و اشباع آب دریا از مواد آلی موجود در دیواره های سلولی آنها به چشم می خورد و باعث ایجاد این همه کف در حوضچه ها شده است! یا به عبارتی یک پدیده میکروسکوپی به راحتی از دیدم مخفی ماند و این مقاله ایندپندنت در مورد پرتاب فضاپیمای جدید ناساNasa's planet-hunting telescope, Kepler برای جستجوی سیاراتی قابل سکونت در کهکشانهای دوردست به یادم آورد که ما در این گوشه دنیا به جایی ورای شهرها,مرزها یا کشور و کره خاکی مان نیاندیشیده ایم و این از ضعف ما انسانها در ندیدن حقیقت هستی به صورت ماکروسکوپی ناشی می گردد !, و وقتی نتوانسته ایم کوچکی کره خاکی مان را در قیاس با کائنات درک کنیم دیگر مجالی هم برای گشتن به دنبال سیارات دیگر رخ نمی دهد!!.
پ.ن: باید از نام سر در وبلاگم بگریزم, شاید تردید در تمامی آنچه درست می دانسته ام راهی برای بیشتر دانستن باشد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes