Saturday, January 17, 2009

در فهم واژه Institutions


فیلم رستگاری Shawshank را نه به خاطر تعریف و تمجیدهای دیگران,نه به خاطر بازیهای فوق العاده ستارگانش و نه به خاطر هیچ چیز دیگر و نه حتی سیٌد! یک ابر داستان نمی دانم بلکه به خاطر تعبیری متفاوتی که Institutions که از جامعه ایزوله نشان می دهد می ستایم!,کلمه ای که به تنهایی می تواند توان تخریب گر آنچه بر سر ملتی ایزوله در درون حصارهای ناپیدای محدودیت آمده است,را فقط با یک عبارت معنا کند,آنجا که کتابدار پیر حتی بعد از آزادی از زندان نمی تواند یک جامعه آزاد را تحمل کند و پیرمردی که برای قضای حاجت کردن هم خود را محتاج اجازه گرفتن می داند, نمونه بارز تولیدات جامعه بسته هستند,این جامعه محدود به هر دلیل یا منطقی که ایجاد شده باشد خروجی متعادلی نصیب جامعه آزاد نخواهد کرد...
پ.ن: این فیلم یک دفعه و پس از سالها فیلم دیدن به درون لیست ده تایی بهترین فیلمهای همه عمرم خزید و بعید می دانم به این سادگی از این لیست خارج شود!!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes