Monday, January 19, 2009

جوکر,سنگ محکی برای فروپاشی ایده قهرمان


فیلمی از جنس کامیک استریپ با یدک کشیدن نام بتمنThe Dark Knight, باید چیزی باشد در حد و حدود سایر ابرقهرمانانی که از کامیکهای معروف دهه 50 و 60 میلادی قرن پیش بیرون جسته اند ولی کریستوفرنولان و مرحوم هیث لجر به نقش جوکر توانسته اند بسیار فراتر از انتظار ظاهر شوند و برای اولین بار در چنین فیلمی قهرمانان رنگ باخته اند و آنارشی و هرج و مرج توانسته بی ارزشی تئوری قهرمانپروری انسانی را اثبات کند, شخصیت در هم پیچیده جوکر به مراتب بهتر از از سایر نقشها ساخته و پرداخته شده و بهترین فرازهای فیلم زمانهایی است که جوکر لب به سخن می گشاید ...
جوکر سنگ محک دورانی است که ارزشهای انسانی بیشتر به شعار می مانند تا چیزی دیگر و همه قهرمانان کم می آورند!, واین شک پیش می آید که گویی از ابتدا هیچوقت قهرمانی وجود نداشته! و اینها همه ساخته و پرداخته انسانهایی است که می خواسته اند تا کورسوی امید نمیرد!.از طرف دیگر جوکر از زخمهایش می گوید ,از زخمهایی که هر دفعه بیانی جدید می یابد ولی همه از چهره دفرمه و تغییرات یکتایی در جوکر بیرون می ریزد.
پ.ن: این همه جوایز و نقدهای درخشان و فهرست بلندبالایی از کاندیداتوری برای جوایز آتی نشان می دهد که این فیلم دیدنی است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes