Saturday, December 4, 2010

گرگ زاده مي تواند گرگ نشود


باز هم يك پويانمايي هاليوودي ديگر و اين بار ضد قهرماني كه قرار است مورد لطف و همذات پنداري قرار گيرد تا ثابت كند گرگ زاده هم مي تواند در شرايطي گرگ نشود!. داستان با معرفي تبهكاران شريري آغاز مي شود كه تمام هٌم و غم خود را بر گذاردن حد نصابهاي غيرقابل رقابت در سرقت اموال عمومي و نمادهايي چون هرم خئوپس گذارده اند!.در اين ميان گوروGru يكي از نمونه هاي ضداجتماعي و مطرودي است كه تصميم مي گيرد اين حد نصاب را تا حد سرقت كره ماه از آسمان شب! ارتقاء دهد!!.
بقيه داستان به رمزنگاري شخصيت ضد اجتماعي وي و اينكه چگونه گورو، گورو شد مي پردازد و همه سرمنشاء تخلفات وي را در تربيت والديني بي احساس كه هيچگاه نبوغ وي را در كودكي جدي نگرفته بودند و نتوانسته بودند احساس يك خانواده واقعي را در وي ايجاد كنند، نمايش مي دهد...
نام فيلم Despicable Meاز ترانه اي به همين نام با مضمون"مطرودم كن" عاريه گرفته شده و مثال پداگوژيكي تامي از امكان گريختن از استعاره باستاني"گرگ زاده عاقبت گرگ مي گردد" به شمار مي رود، همه آدمها فرصت تغيير را در اختيار خواهند داشت و يا بايد تلاش كنيم كه اين فرصت را در اختيار خودمان و ديگران نيز هم قرار بدهيم...
پ.ن:در فيلم ضد قهرمان ديگري هم با نام وكتور حضور دارد كه رقيب گورو محسوب ميشود و بر خلاف گورو در عين برخورداري از همه امكانات و توجهات والدين باز هم تبهكاري شرير و ضد اجتماع است!،گويا فيلم اصرار دارد تبهكاري و اقدام براي بزه را از فهرست پيشينه بي عاطفه گي خانوادگي حذف نمايد! و اين امكان را متصور كند كه هر كسي در اين روزگارمي تواند تبهكار باشد يا بالعكس !.
پ.ن:فيلم را به همه خانواده ها براي پخش براي كودكانشان توصيه مي كنم،از ساختار محكم و پركشش آن با موسيقي بسيار زيباي متن لذت ببريد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes