Monday, June 1, 2009

وای به روزی که بگندد پارلمان!


افتضاح مالی و برداشت از تنخواه دولتی و پرداختهای غیر قانونی توسط نمایندگان مجلس عوام در انگلیس, بزرگترین آبروریزی پارلمانی در تاریخ این کشور است و ...
اگر کشور مذبور بریتانیای کبیر با آن همه کباده کشی تاریخ پارلمانتریسم در جهان نبود شاید این خبر و برداشتهای چند صد پوندی در جوار دسته گلهای وطنی! کاملاً رنگ می باخت, ولی آنچه حایز اهمیت است این بود که چندین قرن پشتوانه سیستم پارلمانی هم نمی تواند بیمه و ضمانتی برای سوء استفاده مالی دولتیها باشد و به هر تقدیر زمانی فرا می رسد که سوراخهای نخ نمای این قبا از جایی بیرون بزند و این نیز فقط محتاج ردایی تازه و قامتی نونوار است!, هیچ آبی به بهانه آبی بودن در بلند مدت عاری از گندزایی نیست...
پ.ن: کاریکاتوریستهای جراید انگلیسی هم از چنین فرصتی به هیچ وجه چشم نمی پوشند و به راحتی پارلمان انگلیس را در فاضلابی غرق در فضولات انسانی تصویر می کنند!, اگرچه رئیس دولت مذبوحانه به دنبال مسواک زدن و خمیردندانش باشد!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes