Thursday, November 25, 2010

فقط برای مقایسه Sophie Scholl – The Final Days


جنبش دانشجویی "رز سفید" در سالهای واپسین سقوط رایش سوٌم June 1942 - February 1943از جمله نهضتهای مقاومتی است که در خاک آلمان بر علیه حکومت نازیها وتوسط دانشجویان دانشگاه مونیخ شکل گرفت و فقط با مبارزه از طریق چاپ و پخش تراکتهای اعتراض آمیز نسبت به شروع جنگ جهانی و قربانی شدن ملتهای اروپایی, اعتراضات دانشجویی را در قالبی بدون خشونت ابراز کرد و
تقریباً اکثر افراد این گروه دستگیر شده و فقط برای همین جرم یعنی انتشار اعلامیه اعتراض آمیز به تیغه گیوتین سپرده شدند.
آخرین روز سوفی شول روایت دستگیری و اعدام وی, برادر و یکی دیگر از اعضای این گروه به محض اعترافات ساده و صمیمی آنها است, فضای بسته و اصرار سیستم امنیتی و قضایی رایش سوم بر در هم شکستن و خاموش کردن جنبش دانشجویی مونیخ در نطفه, دستمایه ساخت فیلمی ساده ,دردناک و روشنگر شده است. قربانیان جنبش رز سفید امروز در آلمان قهرمانانی شناخته شده اند که در آن سالهای سرد و خشن چشم در چشم دژخیم دوختند ولی از مسیر روشنگری نسل هم دوره خویش پا پس نگذاشتند...
پ.ن: سکانسهای بازجویی که کاملاً بر اساس اسناد گشتاپو بازسازی شده است حاوی مکالماتی است که بین بازجو و سوفی رد و بدل میشود ولی با کمال تعجب خبری از فحش و توهین و سر در توالت چپاندن حتی در دوره آلمان هیتلری هم نیست!!!.
پ.ن: فیلم روایتی ساد و بدون شتاب دارد و اگر مشتری فیلمهای آلمانی باشید باید بدانید ساختاری محکم و بدون نقص ولی نه الزاماً در خدمت سرگرمی را به نمایش می گذارد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes