Tuesday, April 20, 2010

معجزه Rotten Tomatoes+ADSL


همه گير شدن خطوط پرسرعت و پهناي باند وسيع در مدت كمي خواهد توانست ذائقه عشق فيلم هايي مانند من را عوض كند! و چگونه؟،توضيح خواهم داد...
دهه 60 و 70 و فيلمهاي ويدئويي بتاماكس و وي اچ اس و توزيع كننده هاي خياباني ،پستوي مغازه اي و يا تحويل در ماشين ازلحاظ حق انتخاب و گستره فيلمهاي عرضه شده هميشه با محدوديت،ترس و معضل تحميل سليقه توزيع كننده به مصرف كننده همراه بود.دهه هشتاد و توزيع گسترده نسخه هاي نازل تا با كيفيت سي دي و دي وي دي فيلمهاي قاچاق از پاكستان و باز هم سلطه هاليوودي-باليوودي و اينك دردهه 90 و اينترنت پرسرعت (اگر بشود در ايران اين نام را با آسودگي خاطر به آن اطلاق كرد)! و فروشندگان خياباني جوان و فهيم تري كه توان تفكيك فيلم هنري از اكشن را دارند و براي رقابت هم كه شده فيلمهاي بسيار متنوع تري را عرضه مي كنند اين فرصت را فراهم مي كند كه همه اقشار به فيلمهاي متفاوت تر و نگاه متفاوت تري دست پيدا كنند.
چند هفته اي است كه به مدد همان اينترنت پرسرعت كذايي من هم از مصرف كننده به نقش توليد كننده فرو رفته ام! ولي اين توليد شايد به مذاق هركسي خوش نيايد، لذا فعلاٌ در حد مصرف كننده توليد شخصي نيز باقي مانده ام!. با سر زدن به سايتهايي چون Rotten Tomatoes و اطلاع از امتيازبندي فيلمها و خواندن نقد و بررسيهاي مختلف به تفكيك سال ساخت يا ژانر فيلمهاي عموماً اروپايي را دانلود كرده ام كه فرصت ديدن آن از طريق روشهاي اسبق امكانپذير نبود! ،يا با انتخاب كردن يك حوزه جغرافيايي يا كشور خاص بهترين فيلمهاي توليدي يك دهه اخيرشان را زير و رو مي كنم و از اين طريق به نتايج شگفت آوري در مورد فرهنگ و جامعه معاصر آنها دست پيدا كرده ام...
پ.ن:پيشبيني مي كنم اگر سينماي ملٌي و صنعت سينماي كشور تا چند سال اخير راهي براي رقابت با جريان فيلم ديدن به اين صورت پيدا نكند محكوم به شكست و ورشكستگي عظيم مالي خواهد بود!،سينماي ايران بايستي به طرف توليد و عرضه آثار متفاوت براي همه نوع سليقه اي حركت كند و اين فقط از بدنه بخش خصوصي در شرايطي آرماني برخواهد آمد!.
پ.ن:سينماي اسكانديناوي(سوئد،دانمارك،نروژ و فنلاند) و اسرائيل را به همه عشق فيلمها پيشنهاد مي كنم و اگر توصيه شخصي من را هم براي پيشنهاد فيلمهاي خاص طلب كنيد در خدمتگزاري حاضرم...
پ.ن: اقليم و مرزهاي جغرافيايي متفاوت ودورافتاده به نگاه هايي خاص و ويژه مجهز شده اند كه سينماي آنها را نيز در بر مي گيرد،اگر سفر كردن به چنين مرزهايي امكانپذير نيست با ديدن فيلمهاي با ارزش سينماي آنها مي توانيد بخشي از اين خسران را جبران كنيد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes