Friday, April 9, 2010

تجربه سفرهای خارجی را با هموطنانتان قسمت کنید

تعطیلات , مسافرت دو هفته ای و فرصت ناچیزی که فقط در حد و اندازه ایمیل و فید وبلاگهای آشنا دست می داد باعث شد تا مدتی از شما و اینجا دور باشم.تجربه سفر جدید خاطره ناگواری از سوء استفاده راهنمایان تور ایرانی در کشورهای خارجی از عدم آشنایی همسفرانشان با کشور میزبان,قوانین و زبان های خارجی را در ذهنم به یادگار گذاشته است,این تجربه را به تفصیل با شما در پستهای بعد قسمت خواهم کرد.
نوشتن روزنگار سفر و آراء و نظرات مسافران ایرانی در خلال سفرهایشان می تواند دست سودجویانی از این قماش را کوتاه کند و تعدد نوشته هایی از این دست به سایر مسافران ایرانی یاری می دهد تا به کمک همین حداقل بضاعت وب از گزند اهریمن سودجویی ایرانی سفر به سلامت بگذرانند!.
پ.ن:متاسفانه عمده ماجرا به عدم آشنایی حداقلی عامه ایرانیها به یکی از زبانهای خارجی رایج باز می گردد,متاسفانه دیدن استاد دانشگاهی که چندین روز در هتل و محوطه اطراف آن به دلیل ندانستن زبان خارجی محبوس شده یا پزشکی که قادر به ایجاد ارتباط در حد اخذ اطلاعات اولیه تور از باجه تور هتل محل اقامت نیست فقط یک حقیقت را بر ملا می سازد که ما ایرانیها در سی سال گذشته برای ایجاد ارتباط بین المللی هیچگونه آموزش پایه ای ندیده ایم...
پ.ن:نیاز به ایجاد ارتباط را در محیطهای غیر ایرانی بسیار جدی تر از آنچه در داخل کشور می انگاریم,جدی بگیرید!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes