Saturday, November 28, 2009

اتوبوس آینده برای بوروکراتها

در شهرهای بزرگ متوسط مسافرتهای روزانه برای رسیدن به محل کار و بالعکس به زمانهای بالاتر از 30 دقیقه بالغ می شود و این ایده که زمان حین مسافرت درون شهری بایستی به فرصتی برای انجام کارهای شغلی و شهری اختصاص یابد به دستمایه طرحی برای دپارتمان طراحی صنعتی دانشگاه هنرهای کاربردی شهر وین تبدیل شده است, این طرح شامل ساخت و تجهیز اتوبوسی است که امکانات انجام و پیگیری وظایف شغلی را برای یک بوروکرات و دفترنشین فراهم می کند و در طی سفر او خواهد توانست به تنهایی یا به اتفاق همکاران هم مسیر به ادامه فعالیتهای روزانه پرداخته و از این طریق بیهودگی این سفرها را به حداقل کاهش دهد!.
در این اتوبوس سامانه های چند رسانه ای و مبلمانی که می تواند امکان تایپ کردن, اتصال به وب , نوشتن , کنفرانس و تله کنفرانس را فراهم کند در نظر گرفته شده است.در شهرهایی مانند تهران با متوسط زمان مسافرات درون شهری بیش از یکساعت و نیم در هر گذر, رفتن به سمت ایجاد چنین خدمات عمومی برای اداره جات و کمپانی ها یکی از ایده های بکر آینده است...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes