Wednesday, November 18, 2009

رسالت ماليخوليايي

تمايل بيش از حد و اندازه مذهبيون مذكر به ارشاد و راهنمايي ديني افراد مونث، فارغ از خير اخروي محتملي كه در نظر دارند به انگيزه هاي كاملاً زميني و گرايشات ج-ن-س-ي طبيعي اين مردان خدا ارتباط تام دارد،ولي از بد حادثه و آموزه هاي دشوار راه الوهيت نمي توانند آن را در مسيري طبيعي و عيان مانند مابقي موجودات و مخلوقات بروز دهند و تنها راه باقي مانده نشستن بر سر منابري است كه ارتفاع آن تسلط بر بخش زنانه مجلس را هر چه بيشتر فراهم مي آورد يا مانند همين قهرمان ليبيايي مادم العمر سرهنگ!كه در كشور خويش بريگادي از زنان قد بلند،زيبا و كار آزموده در همه فنون امنيتي،دفاع و رزم و ساير موارد! را به حراست ويژه خويش گمارده است در سفر اخيرش به رم با چاپ آگهي در مطبوعات زنان زيباي رم و بلند قامتي كه حداقل 170 سانتيمتر رعنا باشند! را بدون جواهرات و لباسهاي كوتاه و جلف! و بدون آشكار شدن نامش به يك ميهماني دعوت مي كند و 200زن جوان بين سنين 18 تا 35 سال به هواي آنكه در مسابقه يا رقابت زيبايي يا مهماني و خوشگذراني دعموت شده اند به محل موعود مي روند و در آدرس دعوت شده معمر قذافي را مي بينند كه با همان حالات ماليخوليايي هميشگي آنها را به اسلام دعوت كرده و بدون هيچ نوع پذيرايي در انتها با كتاب قرآن ويك كتاب دست نوشته خودش حاوي ايده هايش در اقتصاد و مملكتداري! و 50 يورو وجه رايج اروپايي همراه مي كند!!.ديكتاتوري و پول بادآورده نفت براي قذافي اين فرصت را فراهم كرده تا در سفرهايش به اروپا و آمريكا با برپاكردن خيمه بدوي در مراكز شهرهاي اروپايي دست به حركات محيرالعقولي بزند و حداقل از اين راه در تاريخ باقي بماند!.
قذافي با حركاتي اينچنيني قدر و قيمت ملٌت و كشورش را بيش از پيش بر باد مي دهد تا همگان بدانند كه سيطره يك نيمه مجنون ديكتاتور تا كجا مي تواند ملتٌي را در چنبره افلاس ملٌي محبوس كند. لينك خبر
پ.ن:شباهت اين سرهنگ با آن ژنرال وطني كه اناث برهنه را در صف نماز جماعتش وا مي داشت نشان مي دهد كه انگيزه هاي غريزي وبا طعم مذهب شباهتهاي عمده اي دارند!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes