Tuesday, October 27, 2009

لزوم ايجاد كمپينهاي يك نفره

كمپين هاي مرسوم در جهان براي گرد آوري جمعيتي كه در مورد اهداف خاصي اتفاق نظر دارند ،طراحي مي شوند وتاثير بر اذهان عمومي و فشار بر ساختار تصميم گيرنده حكومتي در جدي گرفتن و الويت دادن به اين اهداف از تاكتيكهاي نتيجه ساز اين گروهها است.
يكي از رموز موفقيت براي به ثمر رساندن اين تلاشها، جمع آوري و عضو گيري هر چه بيشتر براي نشان دادن جايگاه مردمي يا اكثريتي اين كمپين ها است و معمولاً بدون گسترده شدن و انعكاس نظريات كمپين نتايج قابل قبولي به دست نمي آيد...
اين طرز فعاليت براي رسيدن به خواسته هاي قانوني معمولاً به خرد جمعي و مشاركت عمومي تكيه مي كند ولي از لحاظ ساختاري به يك سر و مغز مجهز است كه ساير اعضاي بدن كمپين را راهبري مي كند.نگاه جمعيتي از ديدگاههايي است كه مي تواند منجر به تشكيل حزب و دسته جات اجتماعي يا سياسي نيز گردد و به نوعي وامدار انقلابهاي بزرگ بشر در قرنهاي19-20 ميلادي به شمار مي رود.
با وجود همه موفقيتهايي كه در حركتهاي جمعي وجود دارد به دلايل بسياري من بر این باورم كه هزاره سوم زمانه تفكر برای همه اشخاص و عضو به عضو جامعه جهاني است و انجام درست و به موقع وظايف شهروندي در اين جامعه بزرگ مي تواند راهگشاي همه مشكلات بشري باشد.
نمونه چنين شهرونداني را مي توان از خلال گزارش اشپيگل معرفي كرد، Irmela Mensah-Schramm بانوي 63 ساله آلماني كه در برلين به جمع آوري و رفع آثار پروپاگانداي راست هاي افراطي،نئو نازي ها و مهاجرستيزهاي ژرمن مي پردازد و نماي شهرش را از القاي چهره نژادپرستانه پاكيزه نگاه مي دارد.
با وجود قوانين سخت گيرانه براي جلوگيري از شعار نويسي و گرافيتي هاي افراطي و نژاد پرستانه، استفاده ازصليب شكسته و انواع نمادهاي نازيها در سطح شهرها باز هم شيوع اين طرز فكر در بين بخشي از جامعه امروز آلمان بسيار نگران كننده است و اين بانوي آلماني به روش شخصي خودش و بدون كمك و گرفتن اعانه از جايي يا كسي و صرف مبلغي در حدود 300 يورو ماهيانه در خيابانهاي برلين با پاك كردن اين شعارها و نمادها با نازيها مي جنگد!.
كمپين يك نفره ايرملا توجه بسياري از شهرونداني را كه در پشت پرچين خانه هايشان فقط به آرامش مي انديشيند، برانگيخته است. او با وسايل ساده اي مانند يك كاردك كوچك،وسايل مانيكور ناخن و رنگ و بعضي حلالهاي ساده در عرض 23 سال گذشته بيش از 80000 برچسب،شعار،و تراكت را در خيابانها، تراموا و قطار از لوث تفكر نازيها و افراطيهاي ژرمن پاك كرده است.
او تا كنون دو جايزه ارزشمند را يكبار در سال 1994 the Federal Medal of Merit و در سال 2005 the Erich Kästner Prize از مجمع مطبوعات درسدن دريافت كرده است.
او همچنين نمايشگاهي از آنچه در اين سالها انجام داده برگزار كرده و به هزينه شخصي كارگاههاي آموزشي براي جوانان و نوجوانان در رد آراء و نظريات نژادپرستانه برگزار مي كند!.
پ.ن: احساس وظيفه شخصي و باور داشتن به آنچه كه صلاح و بهروزي جامعه است مي تواند انگيزه شخصي هر كسي باشد!،فقط اگر به اين نقطه رسيديد منتظر ديگران يا جمع شدن عده اي به دورتان نمانيد، حركت كنيد...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes