Wednesday, December 10, 2008

جادوي قانون و تقاطع هاي Magic Roundabout


يكي ازموارد خاص تمدن بريتانيايي،شيوه و اسلوب آنها در رانندگي و تعاريف سمت تردد است كه باعث شده تا در محدوده ترافيكي بريتانياي كبير با علايم و قوانين متفاوتي روبرو شويد كه در هيچ كجاي ديگرمانند آن را نخواهيد ديد،از جمله ميادين و تقاطعهاي منحصر بفردي كه سمت ورود و گذر از آنها نيازبه تمركز و دانش ترافيكي بالايي دارد!!.
انواعي از ميدان به نام "ميادين جادويي"در بعضي از شهرهاي بريتانيا تعبيه شده كه با هدف كاهش ترافيك و تقسيم بار ترافيكي درجهتهاي مختلف،چيزي شبيه ميدانك يا ميادين آزمونهاي رانندگي با حلقه هاي متعدد و فرمان چرخش در آن لحاظ شده و فقط خود انگليسيها مي دانند كه چگونه بايد از آن عبور كنند و مطمئن هستم اگر رانندگان وطني حتي يكباربه اين تقاطع برسند براي خروج بايد پليس راهنمايي و رانندگي به دادشان برسد، اگر در همين خلال مرتكب انواع تصادفات و راه بندان نشوند!،خودتان عكسهاي ذيل را ببينيد و قضاوت كنيد!.
پ.ن: سه تقاطع اين چنيني در شهرهايSwindon, Hemel and in Cardif وجود دارد.
پ.ن:قانون ،اجراي قانون وآموزشهاي همه جانبه و فراگيرمي تواند فهم هر عملكردي را هر چقدر هم پيچيده،هموار سازد.اگر در اين آخر دنيايي كه ما ايستاده ايم هنوز چراغهاي چشمك زن راهنما در ماشين يك وسيله بي استفاده قلمداد مي شود! يا خطوط هادي روي راههاي آسفالت هيچ معناي خاصي براي رانندگانش ندارد!،فقط و فقط بخاطر نگرش قانون به رانندگي است و ساختاريكه گواهينامه براي چنين آدمهايي صادر مي كند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes