Friday, December 19, 2008

مسافری از آلپ

سرمای این روزها,یا بهتر بگویم خنکی آن! در این انتهای دنیا به نوعی از جنوب زدگی! مفرط بر می گردد و تقصیر هم از ما نیست بلکه از زمانه ما است که سالها است به حکم ضرورت دراقلیمی سکنی داریم که کمی خنکی را سرما فرض می کنیم و به حکم معروف اندکی باران در لانه مورچگان سیلاب است...

یسنا هم که در بن بست لباسهای سوغاتی گیر کرده است و در همین حال و هوا منتظر است تا به هر بهانه ای با شال وکلاه در مجامع عمومی ظاهر شود در جنوبگان چنین وضع و ظاهری دارد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes