Thursday, February 28, 2008

توصیه ای برای همه فصول سیاست


زمانی که ال گور نطقهای پرشور انتخاباتیش را در لزوم پرداختن به مسائلی از قبیل گرمایش زمین و تغییرات دهشتناک آب و هوایی در میتینگهای انتخاباتی دوره های قبل ارائه می کرد،دو مسئله هنوز زیرسازی نشده بود!،آوٌل تحریک وآگاه سازی بسنده جامعه آمریکا در مورد آوار حقایق آینده و دوٌم اینکه صاحبین صنایع بزرگ و بخش انرژی امریکا استراتژیهای نوین سال 2008 در پی پذیرفتن پیمان کیوتو و راهکارهای سبز مرتبط هنوز به مغزهایشان خطور نکرده بود!.
پ.ن: نتیجه غیر اخلاقی! اینکه در کار سیاست و کاندیداتوری با حربه آینده پژوهی وارد نشوید چون محکوم به شکست خواهید بود!، پس از قدرت گرفتن نوبت به طرح اندیشه ها و تصوراتتان از ساختن و پی ریزی آینده فرا می رسد!.اگر زیاد از مردم و جامعه در فهم چیزی جلوتر حرکت کنید صرفه سیاسی برایتان نخواهد داشت!.
پ.ن: مسعود بهنود از ایده تبلیغانی قلم استابیلو تصویر زیر را در تایید تلویحی اشتباه مردم آمریکا در انتخاب بوش بجای ال گور بهره برده است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes