Wednesday, September 1, 2010

زندانیان خانگی Dogtooth


رمانهایی مانند قلعه حیوانات "ارول" و کوری " ساراماگو"از این لحاظ که فضایی وهم آلود و به غایت تیره از واقعیتهای رفتار بشری را در محدوده ای از زمان یا مکان خلق می کنند شباهت تامی با بن بستهایی را که انسان در هزاره سوم در آنها دچار شده است به تصویر می کشند.در این آثار علیرغم آنکه می دانیم با فانتزی تاریکی روبرو هستیم ولی بیم از دچار شدن به همه آنچه که فانتزی تصور می کنیم تا پایان داستان با ما می ماند.شباهتهای این داستانها با فلان مردمان یا فلان دوره دیکتاتوری لحظه ای شما را با این فکر که جهان با چنین رویکردی چگونه قابل تحمل خواهد بود,آسوده نمی گذارد.
فیلم دندان نیش Dogtooth اثر کارگردان جوان یونانی یورگوس لانتیموس در سال 2009 به روایت داستانی رعب آور از خانواده ای می پردازد که به تصمیم پدر در محیطی ایزوله و خارج از شهرزندگی می کنند و دنیایی ماورای چهاردیواری و حیاط منزلشان نمی شناسند, پدر و مادر خانواده همه واژگان و تصورات آنها را به دلخواه خود شکل داده اند و معنای همه چیز در ذهن این سه فرزند(2 دختر و 1 پسر) به آنچه که تحت عنوان دروس و مفاهیم ضبط شده والدین شان در اختیار دارند محدود می وشد.شروع فیلم با فشردن دکمه پخش یک ضبط صوت اغاز می شود در حالیکه معنای کلماتی را که ما با تعاریف دیگری می شناسیم به طرز عجیبی واژگونه به گوش شنونده می رساند و از اینجا بیننده تلاش خواهد کرد تا این واژگونه گی را بازشناسد.
در جایی از فیلم پدر خانواده زمان جدا شدن فرزندان از محیط خانواده را به شرط افتادن دندان نیش یا دوباره روئیدن آن عنوان می نماید و اینگونه است که دختر بزرگتر در پی فهمیدن چیزهایی از بیرون خانه و عطش رهایی از استبداد خانه با درآوردن دندان نیش تلاش می کند تا از خانه رهایی یابد...
پ.ن: فیلم به دنبال گونه ای روایت از مفهوم انتزاعی زندانی شدن در حصار خانه و استبداد ویرانگری است که به مسخ هویت انسانهای مبتلا منجر خواهد گردید.ساختارهای کودتاچی و دیکتاتوری که با ساختن حصاری بلند در اطراف انسانها سعی دارند مرزی برای تفکر و اندیشه قائل شوند و در درون این مرزها به مسخ همه چیز و همه کس مبادرت می نمایند.فیلم به لحاظ صحنه هایی شامل برهنگی و آمیزش های دستوری پدر خانواده کمی تا قسمتی به کار پخش عمومی برای خانواده ها نمی آید.عصیان دختر بزرگتر خانواده و تشکیک در آموزه های پدر و مادر و یافتن تلفن در گنجه ممنوعه مادر و نیاز به تماس با بیرون خانه مانند تلنگری است که ممنوعیت های انفورماتیکی این روزگار را به یاد می آورد.فیلم از لحاظ توزیع و تصویر شخصیتهایش می تواند نمایه تمام وکمالی از یک جامعه محصور شده در بایدها و نبایدها باشد.
پ.ن: در جستجوی فیلمهای قابل اعتنای معاصر سایتی را یافتم که با تمرکز بر تولیدات روز سینمای اروپا اطلاعات بسیار جامعی در مورد اکران فیلمهای اروپایی در اختیار می گذارد و در بخش اختصاصی فیلم آن می توانید بر اساس جدیدترین تاریخ اکران بهترین و قابل اعتناترین فیلمهای اروپایی را بیابید.در بخش کشورها شما می توانید بر اساس دسته بندی تولیدی کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا جستجویتان را آغاز نمایید.
پ.ن:فیلم در جشنواره های بسیاری تحسین شده است و از جمله برندگان جوایز جشنواره کن 2009 است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes