Friday, March 19, 2010

هندیها به دنبال رویاهای فیلمهایشان

اگرچه خبرهای اقتصادی یکی دوسال اخیر فقط با بحران و تورم قیمتها برای اکثر کشورهای غربی و اقتصادهای وابسته به آنها همراه بود, ولی بعضی کشورها مانند چین و هند به دنبال رشدهای اقتصادی دو رقمی جند سال اخیر پا در راه توسعه اقتصادی و رشد وضع معیشتی مردمانشان گذاشتند.گزارش نیویورک تایمز در مورد تولد یک کاست طبقاتی جدید در هند از همین واقعیت پرده بر می دارد. توسعه شهرنشینی در یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان و بعیدن روستاها و زمینهای کشاورزی مناطق روستایی اطراف شهرهای بزرگ در آن واحد به دو واقعیت اقتصادی اشاره دارد, اول آنکه دوران صنعتی شدن هندوستان و گذر از اقتصاد کشاورزی فرا رسیده است و دیگر آنکه طبقه خرده مالکین روستایی صاحب این زمینها با فروش جند برابر قیمت زمینهایشان پا به دوران پسافئودالیته گذارده اند و این کاست طبقاتی جدید باید بتواند تکلیف خود را با این ثروت بادآورده روشن سازد وگزارش مراسم عروسی فرزند یکی از همین خرده مالکها از روستاهای اطراف دهلی نو خبر از کرایه هلیکوپتر برای انتقال داماد می دهد و این رسم تا همین چندی پیش در شهرها نیز به سنت قدیم با اسب یا فیل انجام می شد!...پ.ن:در حدود 25 سال پیش من مهمان یکی از همین عروسیها در شمال دشهر دهلی نو و یک خانواده متوسط رو به بالا بودم, با همه ریخت و پاش و هزینه عروسی هندیها در چنین مواقعی, حتی تخیل اجاره هلیکوپتر هم مانند فیلمهای هندی کمی مسخره و دور از ذهن به نظر می رسد!.
پ.ن: اگرچه دیگ اقتصاد چندی است برای ما نمی جوشد ولی دلیلی ندارد برای کشورهایی مانند هند و سابقه بیش از نیم قرن استقلال واقعی و رهبران ملٌی گرا و وطن دوست هم نجوشد!.
پ.ن:تولد یک طبقه جدید و نوکیسه گی این جماعت پس از این هم منشاء خبرهای عجیب و غریب دیگری خواهد بود و بیراه نیست اگر سایر تخیلات فیلمهای هندی نیز جامه حقیقت نپوشد!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes